Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały

 

Przyjmowanie interesantów w Referacie Spraw Obywatelskich 

wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

Umówienie terminu - tel. 91 884 90 23


Podstawa prawna:

 • Art. 24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641, 1978),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO” (osobny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
 • Ważny dowód osobisty lub paszport,
 •  Tytuł prawny do lokalu (oryginały do wglądu): akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna (umowa najmu), decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku; 
 • W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Kołbaskowo

Referat Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 3,

tel. 91 884-90-23

 

Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić: bezgotówkowo, dokonując płatności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołbaskowo - Bank PEKAO II/O Szczecin nr 58124039271111000040991915 za pośrednictwem banków bądź poczty.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego, a organ dokonujący zameldowania wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu stałym,
 • Zameldowanie elektroniczne, poprzez platformę e-PUAP: do formularza składanego w formie dokumentu elektronicznego wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu; obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu zobowiązany jest załączyć dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt  osoby meldującej się w tym lokalu, a także dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Formularz zameldowania musi być uwierzytelniony/podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadającą nr PESEL.

 

Uwagi:

 • Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca;
 • Osoba meldująca się, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku takiej możliwości zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w ar. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021. poz. 735, 1491, 2052) po okazaniu swojego ważnego dowodu osobistego lub paszportu,
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu;

 


Referat Spraw Obywatelskich

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 23
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie pobytu stałego
Format: pdf, 1.74 MB