Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Załatwianie spraw

Gospodarka komunalna

1. Przypominamy o corocznym obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do dnia 10 lutego 2023r.

 2. FIRMY:

W związku z nowymi obowiązkami gmin w zakresie weryfikacji i kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych - zawieranych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami (treści umów - czy umowy zawarte są na wszystkie 5 frakcji, przypadków wygaśnięcia umów, a także potwierdzenie w postaci uiszczonej opłaty)  wynikającymi z art. 6 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2519 ze zm.), prosimy o przesłanie raz na kwartał na adres mailowy biuro@kolbaskowo.pl

  • umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych;
  • potwierdzenia uiszczenia opłat za odbiór odpadów (5 frakcji).

 Brak przesyłania powyższych informacji skutkować będzie wszczęciem kontroli.

 3. ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

W związku z nowymi obowiązkami gmin w zakresie weryfikacji i kontroli umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na odbiór nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy o przesłanie na adres mailowy biuro@kolbaskowo.pl

  • umów zawartych na odbiór nieczystości ciekłych lub odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • potwierdzenia ilości odebranych nieczystości ciekłych lub osadów.