Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Załatwianie spraw

Zezwolenie na wycinkę drzew

Masz obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie na  wycinkę, jeśli drzewa planowane do usunięcia rosną na nieruchomości, której jesteś właścicielem oraz prowadzisz działalności gospodarczą lub reprezentujesz spółdzielnią mieszkaniową, wspólnotą mieszkaniową czy zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa).  Procedurę kończy wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

Wyjątek stanowią przypadki gdy:

 • prowadzisz działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.
 • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych 

W tych przypadkach wystarczy procedura zgłoszenia jak dla osób fizycznych.

 

Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem. 

 

Procedura wniosku:

 1. Przygotuj wniosek lub skorzystaj ze wzoru .
 2. Wniosek powinien zawierać:
 • imię, nazwisko, adres  albo nazwa i siedziba posiadacza/właściciela nieruchomości
 • oznaczenie nieruchomości, na której chcesz zrobić wycinkę
 • nazwę gatunku drzewa/drzew
 • liczbę sztuk do usunięcia
 • obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm
 • przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa
 • termin zamierzenia usunięcia drzewa
 • deklarację czy wycinka drzewa wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • rysunek albo mapkę wykonane prze projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, czy też projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości .
 • oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością w granicach której rosną wnioskowane drzewa lub pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu w sprawach zawiązanych z wycinką drzew

oraz opcjonalnie

 • zgodę właściciela nieruchomości w sytuacji gdy posiadacz nie jest jej właścicielem
 • projekt planu nasadzeń zastępczych
 • projekt planu przesadzenia drzew jeśli są planowane
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, oraz  jeśli jest wymagana lub była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko.
 • zezwolenie  w stosunku do gatunków chronionych  na czynności podlegające zakazom określonym w art.51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art.52 ust. 1 pkt 1.3.7,8,12,13, i 15, jeżeli zostao wydane

 

 1. Zanieś lub wyślij wniosek do urzędu.
  1. Jeżeli usunięcie twojego drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia, zapłacisz ustaloną w ustawie opłatę za usunięcie drzew i krzewów. Informację, ile wynosi opłata, znajdziesz w zezwoleniu.

Opłatę za usunięcie:

  • drzewa – ustala się, mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
  • krzewu – ustala się, mnożąc liczbę m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Opłata może być odroczona, a nawet umorzona – jeżeli zezwolenie będzie przewidywało wykonanie nasadzeń zastępczych. W niektórych sytuacjach możesz być jednak zwolniony z opłaty.

            Nie zapłacisz za wycinkę, jeśli dotyczy ona:

  • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnowa i pielęgnacją drzew rosnących na ternie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych  lub funkcjonowaniu urządzeń o których mowa w art.49 §1 Kodeksu Cywilnego.
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
  • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
  • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a)    120 cm – jeśli to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,

b)    80 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,

c)     aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt do 50 m2, usuwanych, aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
  • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od ciebie,
  • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych — jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
  • drzew lub krzewów, których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
  • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
  • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

 

 1. Zezwolenie albo decyzję odmowną dostaniesz:
  • do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest prosta,
  • do 60 dni kalendarzowych od złożenie wniosku – jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 

Zanim urzędnik wyda decyzję skontaktuje się z tobą i umówicie się na wizytę na twojej działce.

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją – możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

 1. Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:
 • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów – potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:

- zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,

- usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,

- płoszenie ptaków w okresie lęgowym,

- usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,

Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak uzyskać takie zezwolenie.

 1.  W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r ustawy z dnia 7 października 2022   r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dokonana została nowelizacja ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czego konsekwencją było dodanie w art.83b:
 • ust.3 w brzmieniu:

„3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa składa się w :

1)    postaci papierowej albo

2)    formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”

 •  ust. 4 w brzmieniu :

"4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie obsługującego go  urzędu".

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2021 poz.1923)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840)
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustawa w celu usprawnienia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2185)

 


 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

  


Kontakt:

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 34
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22
 


Pliki do pobrania:

Wniosek o wycięcie drzewa
Format: docx, 38.63 kB