Gmina Kołbaskowo

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Przyjmowanie interesantów w Referacie Spraw Obywatelskich 

wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

Umówienie terminu - tel. 91 884 90 23


GDZIE ZAŁATWISZ:

Formularz meldunkowy możesz złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo lub bezpośrednio w Referacie Spraw Obywatelskich (pokój nr 3)

 

PRZYGOTUJ:

1. Wypełniony i podpisany formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" lub "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby).
2. Pisemne wyjaśnienie – dlaczego w formularzu meldunkowym brakuje podpisu właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu1 potwierdzającego Twój (lub dziecka) pobyt w lokalu.
3. Dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo:
a) dowód osobisty lub paszport – jeśli jesteś obywatelem Polski lub państwa członkowskiego UE2,
b) paszport – jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE3 lub obywatelem państw pozostałych4.
4. Jeśli jesteś cudzoziemcem – właściwy dokument zezwalający na Twój pobyt na terenie Polski.
5. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi złożyć:
a) pisemne upoważnienie do reprezentowania Ciebie w sprawie zameldowania oraz przedłożyć do wglądu swój dowód osobisty lub paszport,
b) jeśli jesteś cudzoziemcem, to również oryginały dokumentów (lub potwierdzone kopie5), które potwierdzają Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz prawo pobytu na terenie Polski (patrz pkt 3 i 4).

 

ILE ZAPŁACISZ:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Uwaga: jeśli pełnomocnikiem jest Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, syn, córka, wnuk, wnuczka, mąż lub żona nie musisz płacić za pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową można uiścić: bezgotówkowo, dokonując płatności przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo –

Bank PEKAO II/O Szczecin nr 58124039271111000040991915, za pośrednictwem banków bądź poczty.

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

 

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.

Uwaga: W przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

 

WAŻNE INFORMACJE:

1. Procedurę stosujesz, gdy mieszkasz w lokalu, ale nie możesz uzyskać na formularzu meldunkowym potwierdzenia faktu zamieszkiwania dokonanego przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu.
2. Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji możesz się odwołać do Wojewody Zachodniopomorskiego za naszym pośrednictwem.
3. Dokumenty możesz również przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany).

(1)Tytułem prawnym do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej (zamiast wypisu z księgi wieczystej możesz wpisać na wniosku numer księgi wieczystej – wówczas urząd potwierdzi właściciela lokalu we własnym zakresie).
(2) Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej.
(3) Członkowie rodziny obywateli wymienionych w (2).
(4) Obywatele państw niewymienionych w (2) i (3).
(5) Kopie dokumentów może potwierdzić notariusz lub konsul albo Twój pełnomocnik będący: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.).

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie pobytu czasowego
Format: pdf, 156.75 kB
Zgłoszenie pobytu stałego
Format: pdf, 154.01 kB