Gmina Kołbaskowo

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Przyjmowanie interesantów w Referacie Spraw Obywatelskich 

wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

Umówienie terminu - tel. 91 884 90 23


Podstawa prawna: art. 35 w związku z art. 31 i art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. „Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego”
  2. Do wglądu:
  • dowód osobisty,
  • dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego,
  • dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej lub wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego lub postanowienie o podziale wspólnego majątku lub inne).

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł.
  • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołbaskowo - Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin nr

58 1240 3927 1111 0000 4099 1915 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kołbaskowo

Referat Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 3,

tel. 91 311-94-43

      91 884-90-23 

 

 IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.

Do 180 dni – w sprawach, w których wymagane jest powołanie przez sąd przedstawiciela. W pozostałych sprawach – do 120 dni.

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kołbaskowo,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. UWAGI:

Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany do zawiadamiania właściwego organu gminy o opuszczeniu przez osobę lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

 

Pliki do pobrania: