Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Ewidencja ludności

Nadanie numeru PESEL na wniosek

Przyjmowanie interesantów w Referacie Spraw Obywatelskich 

wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

Umówienie terminu - tel. 91 884 90 23


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641, 1978)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.
  We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika uzyskanie numeru PESEL oraz udokumentuj dane zawarte we wniosku.
 • Dokumenty:
  a) cudzoziemiec o statusie UE* – paszport lub dowód,
  b) cudzoziemiec o statusie NUE* i CUE* – paszport,
  c) obywatel polski – akt urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
  W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty do wniosku musisz dołączyć notarialnie potwierdzone kopie ww. dokumentów.
 • W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika:
  a) pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
  b) dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport,
  c) oryginały lub poświadczone kopie dokumentów wymienionych w pkt 2. Dokumenty możesz poświadczyć u notariusza, konsula oraz zgodnie z art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Opłaty:

 • Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL – bez opłaty.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie upoważnienia – 17 zł (nie pobiera się opłaty za upoważnienie jeśli osoba upoważniona to: małżonek, rodzic, dziadek, pradziadek, wnuk, prawnuk, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).
 •  Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Opłatę skarbową można uiścić: bezgotówkowo, dokonując płatności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołbaskowo - Bank PEKAO II/O Szczecin nr 58124039271111000040991915 za pośrednictwem banków bądź poczty.

Ważne informacje

 • Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
 • Jeśli się meldujesz, to numer PESEL dostajesz podczas zameldowania. Jeśli nie możesz się zameldować, a numer PESEL jest od Ciebie wymagany na podstawie konkretnego przepisu, to możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.
 • Wniosku o nadanie numeru PESEL nie możesz złożyć elektronicznie.
 • Jeśli wniosek zawiera braki, to będziesz wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz braków, to sprawa nie zostanie załatwiona.
 • Po złożeniu kompletnego wniosku, numer PESEL nadawany jest od ręki i potwierdzony wydaniem poświadczenia o nadaniu numeru PESEL.

* Status cudzoziemca:
a) UE – cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b) CUE – cudzoziemiec będący członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – cudzoziemiec niewymienionego w lit. a i b.

 

  


Referat Spraw Obywatelskich

Telefon TELEFON
+48 91 884 90 23
Fax FAX
+48 91 311 95 10 w. 22

 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o nadanie numeru PESEL
Format: pdf, 121.99 kB