Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Projekty unijne

„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na obszarze Gminy Kołbaskowo” w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

 

logotypy instytucji związanej z programem

Rozwiązano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania.

Projekt pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na obszarze Gminy Kołbaskowo  jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa nr RPZP.02.15.00-32-A027/19-00 z dnia 3.01.2023 r.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy jest Gmina Kołbaskowo.

Przedmiotem projektu jest udzielenie 25 grantów mieszkańcom Gminy Kołbaskowo na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

  1. podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub
  2. zainstalowaniu ogrzewania gazowego lub
  3. zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:
  • ogrzewania elektrycznego,
  • ogrzewania olejowego,
  • ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
  • ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Warunkiem przyznania grantu będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją ww. instalacji.

Cele i rezultaty projektu:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych, ograniczenie stopnia wykorzystana paliw niskiej jakości oraz wzrost poziomu wykorzystania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności, a tym samym redukcja poziomu emisji zanieczyszczeń w Gminie Kołbaskowo.

Kwota dofinansowania: 1 267 875, 00 zł

Okres realizacji projektu: 01-07.2023 r.