Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Przylepie

Lp.

Księga wieczysta Obręb Nr ew. działki

Pow. nieruchomości (ha)

Opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania Cena wywoławcza nieruchomości netto (zł) Wadium (zł)
1.  SZ2S/00033029/8 Przylep 1/79 0,0160

Nieruchomość niezabudowana, objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwalą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XVl/153/2016 z dnia 15.02.2016r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016r., poz. 976), zgodnie z którym przeznaczona jest na ciąg pieszy (symbol elementarny 4KP), a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RVI, tj. grunty orne.

Działka przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych.

15.200,00 1.520,00

Przetarg odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie - Kołbaskowo nr 87 w dniu 06.11.2023r. o godzinie 11.00.

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kołbaskowo.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do zbywanej działki gminnej, tj.:

  • nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/78, obręb Przylep, adres: 72-005 Przylep, ul. Kocanki nr 18,
  • nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/80, obręb Przylep,
  • nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/95, obręb Przylep.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Nieruchomość ma kształt wydłużonego prostokąta, położona jest na terenie płaskim i przylega do nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych.
Z uwagi na kształt, powierzchnię i wymiary działki nr 1/79, obręb Przylep, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne.
W związku z powyższym uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Osoby uprawnione, które są zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości powinny złożyć:
1)  pisemne oświadczenie wyrażające wolę przystąpienia do przetargu,
2)   dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości przyległej do zbywanej nieruchomości gminnej w postaci aktualnego odpisu z księgi wieczystej (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu) lub wydruku z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu) lub w postaci innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, postanowienie Sądu).

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) powinno być złożone:
1)   w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, uprawnionych do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym, przez oboje małżonków,
2)    w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym mogą złożyć wspólne oświadczenie wyrażające wolę nabycia nieruchomości w odpowiednich udziałach (należy wskazać wysokość tych udziałów).

Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 1/79, Przylep" najpóźniej do dnia 20.10.2023r., do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie, Kołbaskowo nr 106.

Lista podmiotów zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie w dniu 24.10.2023 r. wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Warunki udziału w przetargu podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem udziału w przetargu przez podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. 11/0 Szczecin numer: 95 1240 3927 111100004099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 31.10.2023r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo) oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:

  • osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu;
  • osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty wadium w tytule przelewu należy podać: dane nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (nr działki i obręb) oraz imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oferenta.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium zwraca się osobie, która nie wygrała przetargu, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne i koszty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Pliki do pobrania:

ogłosznie o przetargu_Przylep
Format: pdf, 1.18 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.