Gmina Kołbaskowo
Powróć do: Projekty unijne

Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno- pedagogiczne

logotypy instytucji związanych z programem

Województwo Zachodniopomorskie/Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie udzieliło GMINIE KOŁBASKOWO grant w ramach realizacji projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne współfinasowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością
oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

  •  Przeznaczenie grantu:

W ramach grantu kwalifikowalne są koszty wynagrodzenia: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno – pedagogicznym, którego zwiększone zapotrzebowanie wynika z pandemii COVID-19.

  • Cele:

Celem udzielenia grantów jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19. Zaplanowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

  •  Wysokość otrzymanego grantu: 75.539,69 zł