Ośrodek Kultury w Mirosławcu ogłasza konkurs na pracę plastyczną z hasłem przewodnim na temat: „Pomorze Zachodnie z (e)misją” EkoFestiwal Żubra  2016 z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego

Ośrodek Kultury w Mirosławcu ogłasza konkurs na pracę plastyczną z hasłem przewodnim na temat: „Pomorze Zachodnie z (e)misją” EkoFestiwal Żubra  2016 z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Jednym z problemów ekologicznych Polski jest tzw. niska (lokalna) emisja zanieczyszczeń do otoczenia. Stosowanie z mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnym niesprawnych urządzeń grzewczych, spalanie w piecach złej, jakości paliw (a także odpadów), nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja to główne czynniki powodujące emisje szkodliwych substancji do powietrza (pyłów, dioksyn, furanów itp.), czyli tzw. niską emisję. Jest to problem nie tylko ekologiczny, ale także ekonomiczny, zdrowotny i społeczny. Tematyka tegorocznego  konkursu zostaje poszerzona o zagadnienia związane z woda jako zasobem naturalnym  oraz jego ochroną.

Głównym celem projektu „EkoFestiwal Żubra  2016” jest:
- podniesienie wśród społeczności lokalnej świadomości dotyczącej ochrony środowiska, a w szczególności w temacie niskiej emisji, CO2,
- rozpowszechnienie informacji oraz wiedzy na tamta źródeł dofinansowania oraz punktów, w których można uzyskać fachowe informacje,
- promocja naturalnych aspektów regionu,
-możliwość przedłużenia sezonu turystycznego,
- możliwość konfrontacji rozwiązań wprowadzonych przez kraje zaproszone do wzięcia udziału w targach,
-wymiana poglądów, myśli oraz rozważań miedzy uczestnikami targów, jak również analiza proponowanej pomocy poprzez wdrażane programy,
- propagowanie z korzystania z transportu publicznego lub z jednośladów – rowerów oraz przyłączania się do wspólnych miejskich źródeł ciepła.
- Ochrona terenów Natura 2000
- ochrona gatunków zagrożonych w tym w szczególności - żubr

Celem konkursu jest:
- Uświadomienie zagrożeń wynikających z tzw. „niskiej emisji”,
- Uświadomienie, że zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji są poważnym problemem ekologicznym, ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym.
- Działania na rzecz podnoszenia świadomości i edukowania mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
- Rozpowszechnienie informacji oraz wiedzy na tamta źródeł dofinansowania oraz punktów, w których można uzyskać fachowe informacje.
- Kształcenie dzieci w duchu zrównoważonego rozwoju.
- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia.
- Kształtowanie umiejętności plastycznych, rozwijanie kreatywności dzieci, inspirowanie twórczych poszukiwań.
- Promowanie proekologicznych postaw

Założenia Konkursu. Wymagania techniczne:
1. Na konkurs uczestnicy dostarczają prace wykonane samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane.
2. Plakaty muszą zawierać hasło, które odzwierciedla cele konkursu.
3. Ilość prac plastycznych zgłoszonych z każdej szkołę / instytucję kultury wynosi maksymalnie 10.
4. Format prac A3 plus passe-partout do 5 centymetrów. Technika wykonanych prac: kredki, ołówek, farby, tusze, pastele. Prace mogą być kolorowe lub czarno-białe. Prace przestrzenne nie będą przyjmowane.
5. Z tyłu pracy powinna zostać naklejona kartka z danymi autora (imię, nazwisko, klasa, instytucja kierująca, telefon rodzica lub nauczyciela / opiekuna pracy). Każda szkoła dołącza również imienną listę uczestników konkursu oraz zgody na udział w konkursie.
5. Konkurs trwać będzie do dnia 30 września 2016 r.

Prace konkursowe dostarczamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 16.00 do siedziby Ośrodka Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 15.10.2016 r., a wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych i profilach facebookowych Ośrodka Kultury w Mirosławcu.
Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni pisemnie o otrzymanych nagrodach oraz sposobie ich odbioru.

Organizator zapewnia nagrody główne dla laureatów I – III miejsca (o wartości ok. 500 złotych każda) oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.
 

 

Więcej informacji oraz formularz zgody na udział w konkursie - w załączeniu.

Pin It