Kołbaskowo, dn.20.02.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  27 lutego  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXVII Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2016.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 114/15, 114/16, 114/17 i 114/19, obręb Kamieniec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 24, obręb Będargowo na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 114/13 i 124/1, obręb Kamieniec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kołbaskowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.
12. Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.      

 
                                                                                                        

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

Pin It