Kołbaskowo, dn. 17.06.2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.)

z w o ł u j ę

XXIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

 1. Sprawy regulaminowe
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji,
  3. zatwierdzenie porządku dziennego,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. odpowiedzi na interpelacje.
 2. Informacja Straży Granicznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
 3. Informacja Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
 4. Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
 5. Informacja Straży Gminnej w Kołbaskowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
 6. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie za 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Gminy Kołbaskowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022.

12.  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych – garaży w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo na działce gruntowej 153 w drodze bezprzetargowej.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na działce nr 153 w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo w drodze bezprzetargowej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę działek nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Karwowo.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę działki nr 13/8, obręb Będargowo.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/348/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo na II półrocze 2013 roku.

18.  Interpelacje i zapytania.

19.   Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco