Kołbaskowo, dn. 19.12.2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

z w o ł u j ę

XXIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXII Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2013.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2012 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kurów w gminie Kołbaskowo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2013 roku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy.

22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo.

23. Interpelacje i zapytania.

24. Wolne wnioski.

25. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Ryszard Wierzbicki

 

Pin It
Załączniki:
Download this file (budżet 2013 część opisowa.docx)budżet 2013 część opisowa.docx
Download this file (porządek XXIII sesja.doc)porządek XXIII sesja.doc
Download this file (projekt uchwały WPF 2013.doc)projekt uchwały WPF 2013.doc
Download this file (projekt w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf)projekt w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf
Download this file (projekt w spr. planu pracy komisji Rady Gminy.pdf)projekt w spr. planu pracy komisji Rady Gminy.pdf
Download this file (projekt w spr. planu pracy Rady Gminy.pdf)projekt w spr. planu pracy Rady Gminy.pdf
Download this file (projekt w spr. podziału gminy na obwody głosowania.pdf)projekt w spr. podziału gminy na obwody głosowania.pdf
Download this file (projekt w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf)projekt w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
Download this file (projekt w spr. skargi na Wójta.pdf)projekt w spr. skargi na Wójta.pdf
Download this file (projekt w spr. sposobu odbierania odpadów komunalnych.pdf)projekt w spr. sposobu odbierania odpadów komunalnych.pdf
Download this file (projekt w spr. uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)projekt w spr. uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Download this file (projekt w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania-Kurów.pdf)projekt w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania-Kurów.pdf
Download this file (projekt w spr. ustalenia stawki dotacji dla PGK.pdf)projekt w spr. ustalenia stawki dotacji dla PGK.pdf
Download this file (projekt w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty.pdf)projekt w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty.pdf
Download this file (projekt w spr. wymagań na opróznianie zbiorników bezodpływowych.pdf)projekt w spr. wymagań na opróznianie zbiorników bezodpływowych.pdf
Download this file (projekt w spr. zaniechania inwestycji.pdf)projekt w spr. zaniechania inwestycji.pdf
Download this file (projekt w spr. zezwoleń na prowadzenie schronisk.pdf)projekt w spr. zezwoleń na prowadzenie schronisk.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf)projekt w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały nr XIV.141.2011.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały nr XIV.141.2011.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf
Download this file (projekt w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf)projekt w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
Download this file (w spr. ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami.pdf)w spr. ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami.pdf
Download this file (wyjaśnienia do WPF.docx)wyjaśnienia do WPF.docx
Download this file (zał. nr 1 do projektu budżetu na 2013.xlsx)zał. nr 1 do projektu budżetu na 2013.xlsx
Download this file (zał. nr 1 do projektu w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf)zał. nr 1 do projektu w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf
Download this file (zał. nr 1 do WPF.xlsx)zał. nr 1 do WPF.xlsx
Download this file (zał. nr 3 do projektu w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf)zał. nr 3 do projektu w spr. zmiany uchwały nr XIV.142.2011.pdf
Download this file (zał. nr 3 do WPF.xls)zał. nr 3 do WPF.xls
Download this file (załączniki do projektu budżetu na 2013 r.xlsx)załączniki do projektu budżetu na 2013 r.xlsx

Bądź na bieżąco