Kołbaskowo, dn. 05.05.2021 r.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XXIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.15. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.


Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku dziennego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
6. Zakończenie obrad.
Pin It

Bądź na bieżąco