Kołbaskowo, dn. 11.03.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XXVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 15 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.15. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku dziennego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 125, obręb Kołbaskowo na okres … lat w trybie bezprzetargowym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Pin It

Bądź na bieżąco