Kołbaskowo, dn. 10.06.2020 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XVIII sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Kołbaskowo w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.
11. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Policach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Cicha w miejscowości Barnisław.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowa w miejscowości Rajkowo.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, dotyczących projektu budżetu obywatelskiego i przeprowadzenia na terenie gminy Kołbaskowo konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 lutego 2020 r. na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie działań podejmowanych w celu zmiany przeznaczenia gruntów położnych w Kołbaskowie na działkach nr 4/1, 4/2, 5/6, 7/1, 218/1, 218/2 (sygnatura: RG.1510.01.2020).
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 lutego 2020 r. na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie działań podejmowanych w celu zmiany przeznaczenia gruntów położnych w Kołbaskowie na działkach nr 4/1, 4/2, 5/6, 7/1, 218/1, 218/2 (sygnatura RG.1510.02.2020).
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 lutego 2020 r. na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie działań podejmowanych w celu zmiany przeznaczenia gruntów położnych w Kołbaskowie na działkach nr 4/1, 4/2, 5/6, 7/1, 218/1, 218/2 (sygnatura: RG.1510.03.2020).
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 lutego 2020 r. na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie działań podejmowanych w celu zmiany przeznaczenia gruntów położnych w Kołbaskowie na działkach nr 4/1, 4/2, 5/6, 7/1, 218/1, 218/2 (sygnatura: RG.1510.04.2020).
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2020 r. na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie działań podejmowanych w celu zmiany przeznaczenia gruntów położnych w Kołbaskowie na działkach nr 4/1, 4/2, 5/6, 7/1, 218/1, 218/2 (sygnatura: RG.1510.05.2020).
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2020 r. na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie działań podejmowanych w celu zmiany przeznaczenia gruntów położnych w Kołbaskowie na działkach nr 4/1, 4/2, 5/6, 7/1, 218/1, 218/2 (sygnatura: RG.1510.06.2020).
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2020 r. na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie działań podejmowanych w celu zmiany przeznaczenia gruntów położnych w Kołbaskowie na działkach nr 4/1, 4/2, 5/6, 7/1, 218/1, 218/2 (sygnatura: RG.1510.07.2020).
25. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2020 roku.
26. Wolne wnioski i zapytania.
27. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pin It

Bądź na bieżąco