DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W

ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Podstawa prawna:

• Art.14a ust. 4 i art. 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.).

Gmina Kołbaskowo zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu (lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice) :

• niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim przewóz do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

• uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.71b ustawy o systemie oświaty, przewóz do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

• dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przewóz do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

 

I. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

• rodzicom dziecka

• prawnym opiekunom

2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

3. W przypadku dzieci objętych dowozem od dnia 1 września 2013r. wniosek należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2013r.

4. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie, Kołbaskowo 106.

5. Dla wniosków złożonych w trakcie roku szkolnego dowóz będzie możliwy w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do przedszkola lub szkoły.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola- załącznik

• Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

• Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

• Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)

III. OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU

Nie dotyczy.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

V. INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Kołbaskowie, Kołbaskowo 103 lub pod nr tel. 91 311 97 33

VI. UWAGI

1. Wysokość dofinansowania do dowozu organizowanego przez rodziców (opiekunów) ustala się na podstawie aktualnych kosztów przewozu osób środkami komunikacji publicznej – szczegółowe zasady zostaną określone w umowie zawartej między Wójtem Gminy Kołbaskowo a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Pin It

Bądź na bieżąco