Nieprawidłowości w Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu. Dwie kontrole kuratorium oświaty i nic się nie zmieniło. Niektóre dzieci w tej szkole nie są formalnie objęte systemem edukacji, świadectwa szkolne mogą być nieważne – alarmuje Urząd Gminy w Kołbaskowie.
 
Głośno się zrobiło o Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu. "Szkoła w Przecławiu robi, co chce i może zostać zamknięta" – informuje Gazeta Wyborcza. O sprawie informowały także Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński czy Radio Szczecin.
To nowa placówka, została otwarta we wrześniu 2020 r. Działa pod opieką Fundacji Królowej Świętej Jadwigi. Według Prawa oświatowego, kurator po sześciu miesiącach od rozpoczęcia działalności ma obowiązek przeprowadzenia kontroli w szkole, czy spełnia wymagania statutowe. Przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie szkoła w Przecławiu była kontrolowana dwukrotnie, w lutym i wrześniu 2021.
- Placówkę kontrolowaliśmy kilkukrotnie, były nieprawidłowości – powiedział Radiu Szczecin Jerzy Sołtysiak, zachodniopomorski wicekurator oświaty. - W statucie szkoły, który jest podstawowym aktem jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówki, jest taką szkolną konstytucją, nie ma w ogóle mowy o tym, że będą prowadzone zajęcia w tej szkole na zasadzie edukacji domowej - dodał.
To podstawowy zarzut. Po pierwszej kontroli wykazano też szereg innych nieprawidłowości jak: szkoła „nie wypełnia zadeklarowanego zobowiązania do realizacji wszystkich wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe; szkoła prowadzi działalność oświatową niezgodną z zapisami Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu; nie wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne; szkoła nie prowadzi pełnej dokumentacji przebiegu nauczania określonej dla szkół publicznych; w dokumentacji przebiegu nauczania sprostowania błędów i oczywistych omyłek pisarskich dokonywane są w sposób niezgodny z przepisami prawa oświatowego” – wyliczała Gazeta. Kuratorium przygotowało szereg zaleceń, które powinny zostać wprowadzone przez szkołę natychmiast. Druga kontrola wykazała, że nic się nie zmieniło.
Sytuacja nie uległa zmianie, zatem Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu w wyniku wykazanych nieprawidłowości, na wniosek Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, została wykreślona z ewidencji szkół.
- Decyzja o wykreśleniu placówki z ewidencji została podjęta, ponieważ szkoła nie dostosowała się do zaleceń pokontrolnych – powiedział Głosowi Szczecińskiemu Daniel Wróbel z Wydział Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie. - Placówka niepubliczna nie spełnia warunków zawartych w art. 14. ust. 3. Prawo oświatowe (chodzi o zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje - przyp. red.). W związku z tym organ ewidencyjny (gmina Kołbaskowo) zdecydował o wykreśleniu szkoły z ewidencji w trybie natychmiastowym, czyli z dniem 10 maja.
- Decyzja została podjęta na wniosek Kuratorium Oświaty w Szczecinie – powiedziała Kurierowi Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo. - Na 112 metrach kwadratowych mieści się przedszkole dla 40 dzieci, szkoła podstawowa mająca pod opieką - według dokumentów - 76 uczniów szkoły podstawowej, 26 klasy 0 oraz liceum, do którego zapisano 68 uczniów. Placówka nie jest więc szkołą przygotowaną do edukacji takiej liczby uczniów. Wątpliwości budził także statut szkoły prowadzonej przez Fundację Królowej św. Jadwigi. Decyzja o kontynuacji nauki leży w gestii organu nadzorującego, my jesteśmy tylko organem ewidencjonującym – dodała Małgorzata Schwarz.
Placówka w Przecławiu odwołała się od tej decyzji. Po czym Zachodniopomorska Kurator Oświaty, pozytywnie rozpatrzyła wniosek Fundacji Królowej Świętej Jadwigi o wstrzymaniu wykreślenia z ewidencji Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu. Zatem, szkoła na razie nie zostanie zamknięta, a egzaminy odbędą się w normalnym trybie.
- Nie chcieliśmy, żeby szkoła została natychmiast zamknięta. Zależy nam na tym, aby dzieci kontynuowały naukę i zdały zbliżające się egzaminy - poinformował Gazetę Daniel Wróbel z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
W piśmie Gminy Kołbaskowo, wraz z którym zostało przesłane odwołanie szkoły podstawowej od decyzji wójta wraz z aktami sprawy, do Kuratorium Oświaty w Szczecinie z dnia 10 maja 2022 roku czytamy, że: „nie znaleziono podstawy prawnej do zmiany wydanej decyzji. (…) W toku postępowania organu nadzoru pedagogicznego pojawiły się wątpliwości co do tego, czy wszystkie decyzje o zgodzie na realizację obowiązku szkolnego poza terenem szkoły wydane przez Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu, zostały wydane zgodnie z prawem. Stwierdzono również fakt, że decyzje dyrektora o zgodzie na realizację obowiązku szkolnego w stosunku do niektórych uczniów wydane zostały tylko na dany rok szkolny i nie zostały przedłużone na kolejny rok szkolny, w związku z czym istnieją przesłanki do stwierdzenia, że uczniowie w stosunku do których taka sytuacja zaistniała mogą nie realizować obowiązku szkolnego i w związku z tym funkcjonować poza systemem szkolnym. Ponadto kontrola Kuratora Oświaty wykazała, że niektóre decyzje Dyrektora zostały wydane przed formalnym rozpoczęciem działalności szkoły. Na podstawie tych ustaleń, w ocenie organu ewidencyjnego istnieje możliwość, że niektóre dzieci w tej szkole nie są formalnie objęte systemem edukacji, jest możliwe również, że klasyfikacja i promocja tych uczniów została przeprowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, a świadectwa szkolne mogą być nieważne”.
Z ustaleń organu ewidencyjnego takich uczniów szkoły podstawowej może być 51.
Znajdujemy jeszcze jedną istotną kwestię. „Organ ewidencyjny zwraca szczególną uwagę na fakt, że organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły już od początku lutego 2022 r. mieli wiedzę o tym, że w dniu 07.02.2022 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wystąpił do organu ewidencyjnego o wykreślenie szkoły z ewidencji – i nie poinformował o tym fakcie rodziców dzieci zapisanych do szkoły”.
Obecnie sprawa jest w obiegu prawnym.
Pin It

Bądź na bieżąco