Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (zwana specustawą antykryzysową, Dz.U., poz. 568) ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 31 marca i od tego dnia obowiązująca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Zgodnie z wprowadzonym powyższą ustawą nowelizującą art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

„1.  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu  CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach  prowadzonych  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 sierpnia  1997r. – Ordynacja podatkowa,

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.”

W związku z powyższą regulacją prawną informuje się, że bieg terminów w ramach prowadzonych w tutejszym Urzędzie Gminy postępowań administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych nie rozpoczyna się lub w odniesieniu do już rozpoczętych uległ zawieszeniu z dniem 31 marca i dzieje się to z mocy samej ustawy. Powoduje to istotne konsekwencje dla przebiegu tych postępowań, gdyż w wielu przypadkach nie mogą być one w obecnej sytuacji stanu epidemii prowadzone lub zakończone z uwagi na niemożność dokonania niezbędnych czynności organu, bądź strony zależnych od terminów procesowych.

Pin It

Bądź na bieżąco