OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/ZWiK/2020 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie z dnia 23.01.2020 r. (skan dokumentu w załączeniu)

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości

1. Nazwa i adres jednostki:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie – samorządowy zakład budżetowy,
adres siedziby: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo.

2. Określenie stanowiska:
Stanowisko ds. księgowości.

3. Warunki pracy na stanowisku:
Pełny etat, praca przy monitorze komputerowym.
4. Zakres zadań przewidziany na ww. stanowisku:
1)   prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie  rozliczeń z odbiorcami i dostawcami usług;
2)   rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Niezbędne wymagania:
1) obywatelstwo polskie lub kraju należącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w przypadku obcokrajowców, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, którym zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej, (Dz. U. Nr 64, poz. 539) jest:
-  Certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
-   świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
- świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
5) wykształcenie wyższe o kierunku: rachunkowość, ekonomia,
6) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości,
7) umiejętność biegłej obsługi komputera – znajomość MS Office.

6. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy,
2) umiejętność współpracy w zespole, cechy analitycznego myślenia, otwartość na nowe obowiązki, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań,
3) wysoka kultura osobista,
4) doświadczenie w pracy z klientem/kontrahentem,
5) prawo jazdy kat. B.

7. Wymagane dokumenty:
1) życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie,
2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4) oświadczenie podpisane przez kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie podpisane przez kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie podpisane przez kandydata o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO).

8. Informacja dotycząca zatrudnienia w Zakładzie osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kołbaskowie pok. 49 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Zakładu: Rosówek 16; 72-001 Kołbaskowo, w terminie do dnia 21.02.2020 r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą e-mail powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.zwik.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

Pin It

Bądź na bieżąco