Gmina Kołbaskowo

Zarządzenie wojewody w sprawie ASF w powiecie polickim

Rozporządzenie Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 rozporządzenia nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2023 r.poz.2477 oraz poz.4088) wprowadza się następujące zmiany:

(...) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) powiat policki;

§ 3.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu gryfińskiego,powiatu myśliborskiego, powiatu polickiego, gminy miasta Szczecin.

Jednocześnie wybrane pkt rozporządzenia nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2023 r.poz.2477 oraz poz.4088) pozostają w mocy ;

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na obszar określony w § 1;

2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;

3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;

4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na obszar określony w § 1;

5) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

6) wstępu do Lasów Państwowych bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na obszar określony w § 1 z wyłączeniem służb leśnych Lasów Państwowych oraz innych osób wykonujących niezbędne czynności zawodowe, a także z wyłączeniem oznakowanych dojazdów do osad leśnych, szlaków turystycznych, rowerowych, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, obiektów turystycznych oraz parkingów leśnych;

7) organizowania polowań bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na obszar określony w § 1.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnienie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;

2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;

3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;

5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze, o którym mowa w § 1;

6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.);

8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich oraz innym osobom przebywającym w miejscach wyłączonych z zakazu wstępu do Lasów Państwowych o których mowa w § 2 pkt. 6, zgłaszanie padłych dzików powiatowemu lekarzowi weterynarii;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 2477

9) wykorzystanie, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, tusz oraz skór i narogów dzików odstrzelonych na terenie obszaru objętego ograniczeniami II, tj. wymienionego w części II załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.);

10) niezwłoczne dostarczenie przez myśliwych każdego odstrzelonego, niewypatroszonego dzika (w całości) do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;

11) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 10, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenia w załącznikach oraz ulotka ASF

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności