Gmina Kołbaskowo

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przecławiu na rok szkolny 2023/2024.

Dnia 13 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych i punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przecławiu na rok szkolny 2023/2024.

Nabór  prowadzony będzie do następujących placówek:

 1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
 2. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
 3. Przedszkola Publicznego w Przylepie
 4. Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przecławiu

 

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

Wszystkie dokumenty składamy wyłącznie elektronicznie.

Nie ma konieczności osobistego dostarczania dokumentów do przedszkola.

 

 • Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli mają dzieci: 3, 4, i 5 letnie.
 • Dzieciom 6 letnim zostanie zapewnione miejsce w przedszkolach w razie wolnych miejsc,  a w przypadku braku wolnych miejsc w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach.

 

Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe, Art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021 poz. 1082) tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych są dołączone do wniosku :

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Ważne: przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo weryfikacji informacji zawartych
w oświadczeniach a wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywych oświadczeń.

 

Po I etapie rekrutacji w przedszkolu, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo - Uchwała nr XVI/193/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo (DZ. URZ. WOJ. 2020 poz. 1591):

1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również
do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko -10 pkt;

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego -5 pkt;

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu,
tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt;

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów samorządowych są :

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym, zaświadczenie  o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu dziecka w Gminie Kołbaskowo; oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego oraz kserokopia formularza ZAP 3/PIT za rok 2022, wraz z potwierdzeniem ich złożenia (zanonimizowane o inne dane niż: dane podatnika, adres zamieszkania, miejsce składania i rok za który został złożony) - oświadczenie każdego z rodziców

3) oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przedszkolu publicznym lub innej formie wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego

W następnych krokach rekrutacji:

 • Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

* Uwaga: kandydat zakwalifikowany/niezakwalifikowany nie oznacza przyjęty/nieprzyjęty

 • Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki,
 • Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności