Gmina Kołbaskowo

Porządek LVI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo oraz projekty uchwał

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731)  LVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo zwołano  na dzień 29 marca 2023 r. (piątek) o godz.12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z LV sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
 4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny i Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r. oraz zmiany uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/671/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Polickiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3925Z na odcinku od. ul. Do Rajkowa do przejazdu kolejowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 116/77, obręb Kamieniec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 264/37, obręb Moczyły.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Karmelowa w miejscowości Bobolin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kołbaskowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo przyjętego uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXIV/24/01 z dnia 16 listopada 2001 r., w obrębie ewidencyjnym Siadło Dolne.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Pliki do pobrania:

autopoprawka do projektu zmian w WPF
Format: pdf, 490.74 kB
Projekt w sprawie funduszu sołeckiego
Format: pdf, 457.76 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności