Gmina Kołbaskowo

Porządek L Sesji Rady Gminy Kołbaskowo oraz projekty uchwał

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) L Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godz.12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
 4. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
 5. Zatwierdzenie porządku dziennego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r. oraz zmiany uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/545/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 51/1, obręb Bobolin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 264/19, obręb Moczyły.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 10/15, obręb Przecław.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania publicznymi drogami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udostępnienia niektórych obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo uprawnień do stanowienia o ich wysokości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbaskowo w 2023 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w I półroczu 2023 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Kołbaskowo Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Kołbaskowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 21. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2023 r.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie obrad.

Pliki do pobrania:

Porządek obrad L sesji Rady Gminy Kołbaskowo
Format: pdf, 667.41 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności