Gmina Kołbaskowo

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia nr 62.2023 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo

Zarządzenie nr 65 /2023
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo.


Na podstawie § 10 ust. 2 w związku z § 15 ust. 2 statutów sołectw gminy Kołbaskowo stanowiących załączniki nr 1 - 17 do uchwały nr XV/201/04 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 42, poz. 794) oraz§ 9 ust. 2 w związku z§ 14 ust. 2 załącznika do uchwały nr V/36/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warnik (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 48, poz. 821) w porozumieniu z radami sołeckimi zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 62/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo:

1. zmianie ulega§ 2 pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
,,7) Sołectwo Barnisław - 06.06.2023 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej,".
2. zmianie ulega§ 2 pkt 16, który otrzymuje brzmienie:
,,16) Sołectwo Warzymice - 20.06.2023 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Będargowie,".

§ 2.

Pozostałe zapisy zarządzenia nr 62/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 26 maja 2023 r. nie ulegają zmianie.

§ 3.

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu podaniu do
wiadomości mieszkańców każdego sołectwa.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności