Gmina Kołbaskowo

Kontrola przydomowych kompostowników w Gminie Kołbaskowo

Szanowni mieszkańcy! Informujemy, że z początkiem września 2023 r. rozpoczną się, tak jak w roku ubiegłym, kontrole przydomowych kompostowników, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. 

Kontroli podlegać będą wyłącznie mieszkańcy, którzy zadeklarowali posiadanie przydomowych kompostowników w corocznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystają z ulgi w opłacie za odpady.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin przez uprawnionych do kontroli pracowników urzędu gminy. Podczas kontroli zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów, a po zakończonej kontroli właściciel nieruchomości otrzyma protokół pokontrolny.
 
Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów:
- nie posiada kompostownika przydomowego lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
- uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie, dokonanie oględzin nieruchomości, 

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Konsekwencją wydania powyższej decyzji jest utrata prawa do zwolnienia i możliwość ponownego skorzystania z ulgi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wiązać się będzie z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6k ust. 4b i ust. 4c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1469 z późn. zm.).

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności