Od dnia 1 stycznia 2022r. obowiązuje NOWY WZÓR DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DRUK DEKLARACJI.pdf

Wzór wypełnionej deklaracji - BEZ KOMPOSTOWNIKA.pdf

Wzór wypełnionej deklaracji - Z KOMPOSTOWNIKIEM.pdf

 

Przypominamy, iż zwolnienie z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach
dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. 149,68 zł.

 

UWAGA!

W przypadku gdy na nieruchomości znajduje się 1 gospodarstwo domowe, maksymalna kwota opłaty w 2022 roku wynosi: 149,68 zł miesięcznie


W przypadku gdy na nieruchomości znajduje się większa liczba gospodarstw domowych, maksymalną kwotę opłaty w 2022 roku należy obliczyć:
liczba gospodarstw  x  149,68 zł miesięcznie
np. 2 gospodarstwa – 2 x 149,68 = 299,36 zł1. Dla nieruchomości jednorodzinnych:

- jeśli kwota wyliczona w poz.33 deklaracji jest mniejsza niż 149,68 zł,
to w poz.34 deklaracji wpisujemy wyliczoną kwotę;

- jeśli wyliczona kwota w poz.33 jest wyższa od kwoty 149,68 zł,
to w poz.34 deklaracji to wpisujemy kwotę 149,68 zł.

 

2. Dla nieruchomości wielorodzinnych:

- Zarządzający nieruchomością wielorodzinną zobowiązany jest do jej samodzielnego wyliczenia maksymalnej kwoty opłaty  uwzględniającej liczbę gospodarstw domowych na danej nieruchomości.

Deklarację należy:
- złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo,
- wysłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo bądź złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ePUAP

Prosimy o dołączenie do deklaracji  kopii rachunku zawierającego zużycie wody za rok 2021.
 


Pin It

Bądź na bieżąco