Urząd Gminy Kołbaskowo informuje, iż w miejscowości Smolęcin na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, prowadzony jest przez Gminę Kołbaskowo Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym są gromadzone i czasowo magazynowane odpady selektywnie zebrane celem przygotowania ich do odzysku, poddania recyklingowi lub przekazania do unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GODZINY OTWARCIA :       

WTOREK           8:00 - 15:00
CZWARTEK       10:00 - 17:00
SOBOTA           10:00 - 16:00

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie (w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyłącznie odpady selektywnie zebrane, które zostały wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kołbaskowo.  

DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ:

1) odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali;
3) odpady opakowaniowe ze szkła;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) bioodpady m.in. skoszona trawa, liście, gałęzie, duże elementy drzew i krzewów wyłącznie rozdrobione *. Dostarczone odpady nie mogą być przegniłe, spleśniałe, ani zawierać resztek pochodzenia nieorganicznego (ziemia, kamienie itp.).;
6) przeterminowane leki i opakowania po lekach, pochodzące z gospodarstw domowych (z wyłączeniem tych, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych);
7) chemikalia i opakowania po chemikaliach m.in. środki chemiczne z gospodarstwa domowego, chemiczne środki spożywcze. Odpady te przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadają oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację;
8) odpady niebezpieczne w tym resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, żywic, środków do impregnacji   drewna olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach, tusze, kleje, żywice, lepiszcza. Odpady te przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadają oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym
tj. urządzenia   gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, teleinformatyczny, telekomunikacyjny, oświetleniowy;
10) zdemontowane odpady wielkogabarytowe tj. stoły, krzesła, fotele, materace, tapczany, łóżka, szafy, skrzynie, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, rowery **;
11) posortowane drobne odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie - do 100 kg rocznie na nieruchomość;
12) zużyte opony pozbawione felg, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t (m.in. rowery, wózki, motorowery, motocykle, auta osobowe), które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - do 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe;
13) zużyte tonery i kartridże;
14) tekstylia (tj. odzież, tkaniny);
15) zużyte baterie i akumulatory;
16) świetlówki, żarówki.
17) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

* Właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, może przekazać do PSZOK  wyłącznie bioodpady pochodzące z przycinki drzew
i krzewów. Grube gałęzie muszą być rozdrobnione.
** Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się elementów instalacji budowlanych, które są trwale połączone z nieruchomością (np. grzejniki, spłuczki, rury, płoty, deski, panele, belki, rolety, płyty), części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych i odpadów ogrodowych.

DO PSZOK NIE SĄ PRZYJMOWANE:

1) odpady, których pochodzenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) zmieszane odpady komunalne (w tym styropian opakowaniowy);
3) papa, smoła, asfalt, eternit, wata szklana, odpady zawierające azbest, a także styropian pobudowlany;
4) szyby i potłuczone szkło,
5) odpady niemożliwe do zidentyfikowania;
6) odpady zawilgocone, w stanie rozkładu, zanieczyszczone olejami, smarami, oraz pokryte substancjami niewiadomego pochodzenia stwarzającymi zagrożenie sanitarno- epidemiologiczne;
7) duże ilości środków ochrony roślin, nawozów i herbicydów innych, niż zużywane w przydomowych ogródkach.

 
   
UWAGA
1.  Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, które nie spełniają wymagań określonych
w Regulaminie, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz jeśli mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez pracownika PSZOK, mieszkaniec jest zobowiązany do niezwłocznego zabrania tych odpadów i zagospodarowania ich zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.
2.  Mieszkaniec pozostawiający odpady na terenie PSZOK, jest zobowiązany do okazania zawartości worków (w celu weryfikacji ich zawartości).  
3.  Mieszkaniec jest zobowiązany do samodzielnego umieszczenia dostarczonych odpadów we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu przeznaczonym na odpowiedni rodzaj odpadu.
4.  W przypadku zabudowy wielorodzinnej na teren PSZOK wpuszczane będą (oprócz mieszkańców) osoby, które mogą przekazywać odpady pochodzące z terenu określonej zabudowy wielorodzinnej, które zgłoszone zostaną do Urzędu Gminy Kołbaskowo przez właściwych zarządców nieruchomości.
5.  W celu jednoznacznej identyfikacji dostarczanych odpadów, pracownik PSZOK prowadzi elektroniczny rejestr, który zawiera adres nieruchomości, datę przyjęcia odpadów, kod i masę odpadów.
6.   Na teren PSZOK można wjechać tylko za zgodą pracownika obsługującego punkt.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK można uzyskać u pracownika obsługującego PSZOK lub w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem telefonu:  91 88 49 049.

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być czasowo wstrzymane lub mogą zostać zmienione dni otwarcia punktu. Urząd Gminy Kołbaskowo niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamieszczając stosowną informację na stronie www.kolbaskowo.pl