Przypominamy, że w roku 2021 należy złożyć w/w deklarację, tylko w przypadku gdy uległa zmianie ilość średniego miesięcznego zużycia wody w nieruchomości w 2020 roku, w porównaniu do roku 2019. Roczne zużycie wody podane będzie w fakturze wystawionej przez ZWiK w miesiącu styczniu 2021.

Przypominamy, że w roku 2021 należy złożyć w/w deklarację, w oparciu o roczne zużycie wody (za rok 2020), które będzie podane na fakturze wystawionej przez ZWiK w miesiącu styczniu 2021. Podaną ilość zużytej wody należy zsumować (w przypadku posiadania więcej niż 1 licznika), a następnie podzielić na 12 miesięcy. To pozwoli uzyskać średnie miesięczne zużycie wody potrzebne do wypełnienia deklaracji.
Konieczność składania nowych deklaracji nie obejmuje osób posiadających własne ujęcie wody (studnie).

Miesięczna kwota opłaty (podana do drugiego miejsca po przecinku) stanowi iloczyn:
- średniomiesięcznego zużycia wody z danej nieruchomości (wartość zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku) wyrażona w m3 w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie deklaracji, wg wskazań wodomierzy stanowiących podstawę do rozliczeń z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i

- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym:
6,00 zł za 1m3 w przypadku nie posiadania kompostownika,
5,00 zł za 1m3 w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku,

W przypadku nowych nieruchomości opłatę należy obliczyć jako iloczyn:

- liczby osób zamieszkujących nieruchomość i

- przeciętnej normy zużycia wody t.j. 3m3/osobę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70) oraz

- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym:
6,00 zł za 1m3 w przypadku nie posiadania kompostownika,
5,00 zł za 1m3 w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku,

Wzór deklaracji dostępny pod adresem:

http://bip.kolbaskowo.pl/datadir/doc/bip_1594114623.pdf
                        
oraz na stronie kolbaskowo.pl  w zakładce: mieszkańcy – załatwianie spraw – druki do pobrania >>
(deklaracja o wysokości opłaty za wywóz odpadów obowiązująca od 2020)

Instrukcja jak prawidłowo wypełnić deklarację dostępna na stronie:


Instrukcja jak prawidłowo wypełnić deklarację >>

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 88 49 049.

W celu uniknięcia nieprawidłowego wypełnienia deklaracji prosimy o dołączenie kserokopii faktury ZWIK wystawionej w styczniu 2021r.


Deklarację należy złożyć (w oryginale) Wójtowi Gminy Kołbaskowo w siedzibie Urzędu lub wysłać na adres:

 Urząd Gminy Kołbaskowo 106,
 72-001 Kołbaskowo
 
 bądź złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ePUAP.


 

Pin It

Bądź na bieżąco