plakat

Drodzy mieszkańcy

Zgodnie z ustawą, od  dnia  1 lipca 2020r. wchodzi w życie uchwała, która zobowiązuje nas mieszkańców do obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych. Prosimy o zapoznanie się z ulotką w załączeniu (pod artykułem w formacie PDF oraz JPG) i bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na www.kolbaskowo.pl

Nowe deklaracje za odpady - do pobrania (zmiana systemu rozliczania od 1 lipca 2020)

 

Od 1 lipca 2020 roku w życie wchodzi zmiana w rozliczeniach za odpady komunalne oraz nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia deklaracji zobowiązani są mieszkańcy domków jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Deklaracje można składać od 1 lipca do 10 sierpnia 2020 roku.

Z Uchwały nr XVIII/210/2020 Rady Gminy Kołbaskowo:

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 wynosi 6,00 zł za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości.

2. Ustala się roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 180,00 zł z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

3. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 24,00 zł za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości.

4. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 720,00 zł rocznie.

5. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w stosunku do stawki opłaty o której mowa w § 2 ust. 1, ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem częściowego zwolnienia, w wysokości 5,00 zł za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości.

Pin It

Bądź na bieżąco