ZGŁASZANIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Podstawa prawna:

Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Kołbaskowo) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Niezbędne dokumenty:

(kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem)
1)   Wniosek  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych -druk
2)   Do wniosku  należy załączyć następującą dokumentację:
1. Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.:
• kopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna,
• aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna.
2. Dokument potwierdzający wolę utworzenia przez organ założycielski danej szkoły lub placówki - w przypadku osoby prawnej.
3. Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe.
4. Listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną).
5. Zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
6. Informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
a)    • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
       • realizację innych zadań statutowych,
        • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, –(druk)
b)bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
7.Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy).
8.Pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół.
9.Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej –(druk).
10.Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust.3 cyt. ustawy (w przypadku szkoły podstawowej a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej -  (druk).


Termin realizacji wpisu
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Opłaty
Nie pobiera się opłat.

Miejsce złożenia dokumentów
 

Urząd Gminy
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Uwagi i dodatkowe informacje

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji.

 


 
 

Lista placówek oświatowych oraz adresy na ich strony internetowe:

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie - http://www.zpokolbaskowo.pl/
  Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo
  tel. 91 311 95 05
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Szkoła Podstawowa w Przecławiu - www.szkolaprzeclaw.pl
  Przecław 27a, 72-005 Przecław
  tel. 91 311 76 08
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przecławiu - www.szkolaprzeclaw.pl
  Przecław 27a, 72-005 Przecław
  tel. 91 311 76 08
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Szkoła Podstawowa w Będargowie - www.spbedargowo.szkolnastrona.pl
  Będargowo 1, 72-005 Przecław
  tel. 91 311 74 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej www.spbedargowo.szkolnastrona.pl
  Będargowo 1, 72-005 Przecław
  tel. 91 311 74 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przylepie https://www.przylep.edu.pl/
  Przylep ul. Rodzinna 1, 72-005 Przecław
  tel. 725 338 335
  e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 7. Przedszkole Publiczne i Żłobek w Przecławiu https://www.przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl/
  Przecław 120, 72-005 Przecław
  Przedszkole tel. 91 506 58 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Żłobek tel. 605 442 440
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

           

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Kołbaskowo 103, 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 311 97 33
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zeas.kolbaskowo.pl/     

Bądź na bieżąco