WÓJT GMINY KOŁBASKOWO
Informuje, że w Smolęcinie na terenie byłego składowiska odpadów  jest otwarty Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czyli miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Kołbaskowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie odpady komunalne.
 

Aktualizacja 16.07.2019
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się w Smolęcinie przyjmuje odpady komunalne w dniach:

wtorek  –    w godz.   6.00 -13.00,
czwartek – w godz.  10.00 -17.00,
sobota –     w godz.  10.00 -16.00.

2. Do PSZOK mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:
1) Opakowania ze szkła
2) Opakowania z papieru i tektury
3) Odpady wielkogabarytowe
4) Odpady biodegradowalne (trawa, liście)
5) Odpady budowlano-remontowe z drobnych remontów (przyjmowana ilość do 1000 kg  od jednego gospodarstwa domowego)
6) Tekstylia
7) Zużyte opony
8) Metale
9) Tworzywa sztuczne
10) Rozpuszczalniki
11) Kwasy
12) Alkalia
13) Odczynniki fotograficzne
14) Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
15) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
16) Urządzenia zawierające freony
17) Oleje i tłuszcze
18) Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
19) Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20) Przeterminowane leki
21) Baterie i akumulatory
22) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
23) Drewno zawierające substancje niebezpieczne.   


UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowanego w miejscowości Smolęcin – teren byłego składowiska odpadów.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne  oraz inne odpady z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo, z przeznaczeniem do utylizacji lub odzysku.

ZASADY OGÓLNE

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
3. Dostarczone przez mieszkańca Gminy Kołbaskowo odpady, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w ilościach zużywanych w gospodarstwach domowych.
4. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracownika punktu.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Kołbaskowo po okazaniu dowodu osobistego.
2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz opakowane i opisane.

3. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
1) Opakowania ze szkła
2) Opakowania z papieru i tektury
3) Odpady wielkogabarytowe
4) Odpady biodegradowalne (trawa, liście)
5) Odpady budowlano-remontowe z drobnych remontów (przyjmowana ilość do 1000 kg  od jednego gospodarstwa domowego)
6) Tekstylia
7) Zużyte opony
8) Metale
9) Tworzywa sztuczne
10) Rozpuszczalniki
11) Kwasy
12) Alkalia
13) Odczynniki fotograficzne
14) Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,  insektycydy)
15) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
16) Urządzenia zawierające freony
17) Oleje i tłuszcze
18) Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
19) Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20) Przeterminowane leki
21) Baterie i akumulatory
22) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
23) Drewno zawierające substancje niebezpieczne.   
4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami.
5. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone, szczelne.
6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku:
stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonych odpadów, stwierdzenia braku opisu identyfikacji odpadów,


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu zatrudniony przez spółkę SUEZ JANTRA lub pracownicy Spółki  SUEZ JANTRA pod nr tel. (091) 4831-152 lub 4835-589 wew. 103 lub 104.
2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w godz. 8.00-15.00.

 

Pin It

Bądź na bieżąco