Kołbaskowo, dn. 22.06.2015 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę IX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z VIII Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad.
2. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
3. Sprawozdanie z funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie za rok 2014.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015- 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Siadło Dolne gminy Kołbaskowo
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie powołania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ew. 117/1, obręb Kamieniec.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.                                    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew Szczuplak

Pin It

Bądź na bieżąco