W dniu 12 czerwca 2018 roku Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego”.


Projekt nr RPZP.02.02.00-32-001/18-00 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki pochodzą z osi priorytetowej 2 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.2  Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride na terenie Gminy Kołbaskowo w ramach następujących etapów inwestycyjnych:
Etap I ODCINEK KARWOWO – WARNIK: budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej i technicznej w miejscowości Karwowo – infrastruktura częściowo modernizowana i nowa.
Etap II ODCINEK ROSÓWEK – GRANICA PAŃSTWA: zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej - infrastruktura nowa.
Etap III ODCINEK SIADŁO DOLNE – KURÓW: zaprojektowanie i budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów - infrastruktura nowa.
Etap IV Parkingi B&R: budowa punktów przesiadkowych Bike&Ride w Kołbaskowie i Przecławiu - infrastruktura nowa.

Główny cel projektu:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu indywidualnego na terenie Gminy Kołbaskowo poprzez budowę kompleksowego i zrównoważonego systemu transportu publicznego, którego elementem będzie spójna i kompletna infrastruktura rowerowa, łącząca główne obszary funkcjonalne gminy.

Główne efekty inwestycji:
- integracja różnych typów gałęzi transportowych,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i niezmotoryzowanego przy równoczesnym ograniczeniu wykorzystania samochodów osobowych, tym samym ograniczając emisję zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu,
- zmiana środka transportu z indywidualnego samochodowego na publiczny lub indywidualny rowerowy, jako środek dojazdu do centrum.

Koszty:
Całkowite wydatki projektu wynoszą: 10 898 151,54 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane: 7 178 423,27 zł.
Dofinasowanie: 5 360 000,00 zł.

Ważne adresy:
www.rpo.wzp.pl
www.wzp.pl

budowa ścieżki rowerowej

budowa ścieżki rowerowej

budowa ścieżki rowerowej

budowa scieżki rowerowej

Pin It

Bądź na bieżąco