16 kwietnia 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.


Na rok szkolny 2018/2019 prowadzony będzie nabór do:
1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu


Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach  złożą tam tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. W przypadku wniosku do Przedszkola Publicznego w Przecławiu, w tym roku wniosek wraz załącznikami należy złożyć w placówce (sekretariacie Przedszkola Publicznego w Przecławiu).

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe tj.:
- Wielodzietność rodziny kandydata
- Niepełnosprawność kandydata
- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jeśli po I etapie rekrutacji w przedszkolu nadal będą wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo:
1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko -10 pkt;
2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego -5 pkt;
3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt;

W załączniku harmonogram rekrutacji na 2018/2019 r. oraz uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo. 

Pin It

Bądź na bieżąco