Urząd Gminy Kołbaskowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Kołbaskowo jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo - Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Urzędu Gminy Kołbaskowo posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast;
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Sypniewska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 311 95 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Podmiot publiczny umieszcza informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej. W tym celu dodaje fragment oznaczony identyfikatorem „a11y-procedura”. Poniższy tekst ma charakter przykładowy i można go zredagować samodzielnie, mając na względzie zgodność z przepisami i czytelność dla odbiorców:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Kołbaskowo mieści się w jednym budynku, który nie są w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Główne wejście do budynku Urzędu, znajduje się na poziomie chodnika i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, również dla tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównym wejściu podany jest numer telefonu do pracownika Urzędu, który telefonicznie przyjmuje informację o obecności klienta niepełnosprawnego. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik przychodzi do klienta, przeprowadza rozmowę i udziela wstępnej pomocy w załatwieniu sprawy. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik informuje kierownika komórki organizacyjnej Urzędu lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej bez zbędnej zwłoki.

Osobie niepełnosprawnej udzielana jest pomoc w dotarciu do miejsca obsługi, a w razie konieczności sprawa niepełnosprawnego klienta realizowana jest na parterze budynku. Po zakończonej obsłudze, klientowi udzielana jest pomoc w opuszczeniu budynku Urzędu.
Przy głównym budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106
Tel.: +48 91 311 95 10
Faks: +48 91 311 95 10 w. 22
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.kolbaskowo.pl

Urząd Gminy

Kołbaskowo 106; 72-001 Kołbaskowo
NIP 852-00-22-992
REGON P-000536195
Numer konta: Gmina Kołbaskowo Bank PEKAO S.A II O/Szczecin 58124039271111000040991915

Numer konta bankowego dla osób płacących poza granicami Polski:
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: 58124039271111000040991915

adres elektronicznej skrzynki podawczej: /7e077egju7/skrytka

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane do faktury VAT:
Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo
NIP 851-29-08-333 REGON 811-685-450 nr konta j.w.

Godziny przyjmowania interesantów:

UWAGA! Z uwagi na stan epidemii ustalono tymczasowe godziny pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Obsługa interesantów jest ograniczona i odbywa się w sposób określony w załączonym zarządzeniu Wójta nr 106/2020 w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00. Więcej >>

[poniedziałek w godz. od 9:30 do 16:30
od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00]

Uwaga! Od 25 listopada do 31 marca 2020, nie wszystkie komórki organizacyjne przyjmują interesantów w piątki. Szczegóły tutaj:

Zmiany w Urzędzie: W piątki nie wszystkie komórki organizacyjne dostępne dla interesantów

 

W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje codziennie w godzinach:

poniedziałek  w godz. od 9:30 do 17:00 oraz od wtorku  do piątku w godz. od 8:00 do 15:25
- po uprzednim umówieniu się.

Kasa czynna:

poniedziałek w godz. od 9:30 do 16:00
od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00
(Urząd Gminy Kołbaskowo przystąpił do programu płatności bezgotówkowych >>)

Porady prawne dla mieszkańców:

czwartki w godz. od 13:30 do 14:30 w pok. nr 6

Porady prawne udzielane są po wcześniejszym umówieniu się
pod numerem telefonu: 604 414 777

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kołbaskowo. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Urzędzie Gminy  w Kołbaskowie pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

więcej informacji >>

 

 

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI GMINNYCH

 

WŁADZE GMINY

Małgorzata Schwarz Wójt Gminy Kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo - Małgorzata Schwarz,
tel.  91 311 95 10,
pokój/ piętro: przez sekretariat/ I p.

 

Janusz Kwidziński Sekretarz Gminy Kołbaskowo

Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego - Janusz Kwidziński
tel. 91 311 95 53, 91 311 95 10,
pokój/ piętro: przez sekretariat/ I p.

 

Skarbnik Gminy - Izabella Tyszka
tel. 91 311 95 19, 91 884 90 33
pokój/ piętro: 14/ I p.

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretariat, referent ds. kancelaryjno-organizacyjnych - Małgorzata Łachecka
tel. 91 311 95 10 w. 21
pokój/piętro: 22/ I p.

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy - Marta Bernatowicz
tel. 91 884 90 50; 91 311 95 10, w. 50
pokój/piętro: 8/parter

Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych - Aniela Szerszeń
tel. 91 311 95 21; 91 311 95 10, w.30
pokój / piętro: 19 / I p.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych - Żaneta Sokołowska
tel. 91 311 95 21; 91 311 95 10, w.30
pokój / piętro: 19/ I p.

Pomoc administracyjna Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych - Iwona Kubus
Punkt Obsługi Interesantów | parter

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu - Alicja Gajos-Pietryga
tel. 91 884 90 45; fax: 91 884 90 23
pokój / piętro: 3A/parter

Inspektor ds. dowodów osobistych - Agnieszka Stożyńska
tel. 91 884 90 23; 91 311 95 10 w.23
pokój / piętro: 3/parter

Inspektor ds. ewidencji ludności - Eliza Lasota
tel. 91 884 90 23; 91 311 95 10 w.23
pokój / piętro: 3/parter

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁADU PRZESTRZENNEGO

Kierownik Referatu gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego - Joanna Naus
tel. 91 884 90 35
pokój / piętro: 5/parter

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Marta Cygaro
tel. 91 884 90 47
pokój / piętro: 5/parter

Referent ds. gospodarki nieruchomościami - Karolina Kawecka
tel. 91 884 90 47
pokój / piętro: 5/parter

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Klementyna Lipińska
tel. 91 884 90 35
pokój / piętro: 5/parter

Pomoc administracyjna - Mateusz Trott
tel. 91 311 95 10 w.47, 91 884 90 47

 

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik - Izabella Tyszka
tel. 91 311 95 19; 91 884 90 33
pokój / piętro: 14/ I p.

Zastępca Skarbnika, Kierownik Referatu Finansowego - Adrianna Weretyńska-Nowak
tel. 91 311 95 19; 91 884 90 33
pokój / piętro: 14/ I p.

Podinspektor, stanowisko ds. księgowości budżetowej - Dorota Walczak
tel. 91 311 95 10 w. 32, 91 884 90 32
pokój / piętro: 11/ I p.

Referent, stanowisko ds. księgowości budżetowej - Dorota Klugiewicz
tel. 91 311 95 10 w. 32, 91 884 90 32
pokój / piętro: 11/ I p.

Referent, stanowisko ds. księgowości budżetowej - Izabela Gujgo
tel. 91 311 95 10 w. 26, 91 884 90 26
pokój / piętro: 7/ parter

Referent, stanowisko ds. księgowości budżetowej - Alicja Czerwińska
tel. 91 311 94 56; 91 311 95 10 w. 26
pokój / piętro: 15/ I p.

Inspektor, stanowisko ds. księgowości budżetowej - Grażyna Jagłowska-Wójciak
tel. 91 311 95 10 w. 26
pokój / piętro: 15/ I p.

Referent, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Margarita Ćwiklińska
tel. 91 311 94 56; 91 311 95 10 w. 31
pokój / piętro: 13/ I p.

Główny specjalista, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Małgorzata Kubaj
tel. 91 311 94 56; 91 311 95 10 w. 31
pokój / piętro: 13/ I p.

Podinspektor, stanowisko ds. windykacji należności budżetowych - Iwona Właśniewska
tel. 91 311 94 56; 91 311 95 10 w. 31
pokój / piętro: 13/ I p.

Główny specjalista ds. księgowości podatkowej - Małgorzata Szczudło
tel. 91 311 94 56; 91 311 95 10 w. 31
pokój / piętro: 13/ I p.

Podinspektor, stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie dochodów niepodatkowych i opłat lokalnych - Iwona Brach
tel. 91 311 95 10 w. 28
pokój / piętro: 10/ I p.

Podinspektor, stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami - Anna Dudała
tel. 91 311 95 10 w. 51
pokój / piętro: 8/ parter

Referent, stanowisko ds. majątku gminy, ubezpieczeń i obsługi kasowej - Beata Bednarz
tel. 91 311 95 10 w. 60
pokój / piętro: 12/ I p.

Inspektor, stanowisko ds. płac - Wacława Dymek
tel. 91 311 94 56; 91 311 95 10 w. 52
pokój / piętro: 7/ parter

Referent, stanowisko ds. podatku VAT - Aneta Moroz
tel. 91 311 95 10 w. 28; 91 884 90 28

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kierownik Referatu - Mariusz Kuźniewski
tel. 91 311 95 10 w. 34
pokój nr 1/ parter

Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Aneta Wyszywana
tel. 91 311 95 10 w. 38
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa - Renata Dudek
tel. 91 311 95 10 w. 38; 91 884 90 38   (tereny zielone i rekreacyjne, lokale socjalne)
pokój nr 1/ parter

Inspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa - Gabriela Gołębiewska
tel. 91 311 95 10 w. 34  (decyzje środowiskowe, wycinka drzew i krzewów)
pokój nr 1/parter

Referent ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa - Agnieszka Januszewska
tel. 91 884 90 49; 91 311 95 10 w. 49  (gospodarka odpadami komunalnymi)
pokój nr 8/parter

Umowa o zastępstwo, Referent ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa - Małgorzata Taterka
tel. 91 884 90 49; 91 311 95 10 w. 49  (gospodarka odpadami komunalnymi)
pokój nr 8/parter

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa - Anna Żygadło
tel. 91 884 90 49: 91 311 95 10 w. 38 (tereny zielone i rekreacyjne, wynajem świetlic)

Referent ds. gospodarki komunalnej - Sylwia Horbaczewska
tel. 91 884 90 49; 91 311 95 10 w. 49 
pokój nr 8/parter

Referent ds. gospodarki komunalnej - Marta Nabelska
tel. 91 884 90 49; 91 311 95 10 w. 49 
pokój nr 8/parter

Robotnik gospodarczy - Jerzy Skokowski
Tel. 665 609 604  (prace interwencyjne w terenie)

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Radca prawny - Jerzy Adamiec
tel. 91 311 95 10 w 36
pokój / piętro: 6/parter

Główny specjalista ds. planowania przestrzennego i inwestycji - Waldemar Trusewicz
tel. 91 311 95 10 w. 48
pokój / piętro: 2/parter

Inspektor ds. działalności gospodarczej i transportu - Magdalena Kendyk
tel. 91 884 90 50; 91 311 95 10 w. 50
pokój / piętro: 8/parter

Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy - Anna Wierzbicka-Kurpiel
tel. 91 311 95 10 w. 41
pokój / piętro: 18/ I p.

Referent ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy - Olga Głuchowska
tel. 91 311 95 10 w. 41
pokój / piętro: 18/ I p.

Referent, stanowisko  ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń - Monika Moncport-Sosnowska
tel. 91 311 95 10 w. 41
pokój / piętro: 18/ I p.

Pomoc administracyjna - Stanowisko  ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń - Magdalena Dziaczek
tel. 91 311 95 10 w. 41
pokój / piętro: 18/ I p.

Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy - Magdalena Leśniak
tel. 91 311 95 10 w. 68
pokój / piętro: 8/ parter

Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy - Beata Sypniewska
tel. 91 311 95 21; 91 311 95 10 w. 30
pokój / piętro: 19/ I p.

Główny specjalista ds. kadr, ochrony danych osobowych i archiwum zakładowego - William Łaszcz
tel. 91 311 93 13
pokój / piętro: 20/ I p.

Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej - Mirosław Pleszak
tel. 91 311 93 13; 91 311 95 10 w. 37, 91 884 90 37
pokój / piętro: 20/ I p.

Pomoc administracyjna - Jarosław Dworzyński
 


STRAŻ GMINNA

Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 3110014
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komendant Straży Gminnej - Paweł Nelkowski

Strażnicy Straży Gminnej:
Artur Druciarek
Borys Zygadlik
Marta Nowak
Podinspektor ds. kancelaryjno - administracyjnych - Anna Sosnowska-Giedyk

Godziny funkcjonowania straży gminnej
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-środa 7.30-15.30
czwartek-piątek 7.30-22.00
Klauzula RODO Straży Gminnej >>

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie

 

 

 

 

Bądź na bieżąco