śmieciarka

Dwie istotne uchwały przegłosowano na dzisiejszej sesji gminnej. Chodzi o gospodarkę odpadami. 4 miliony złotych nie zapłacą mieszkańcy, pochodzić będą z budżetu Gminy Kołbaskowo.


To uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 oraz za rok 2022.
- Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono znaczny wzrost masy odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w stosunku do lat poprzednich. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwia pokrycie deficytu ze środków budżetowych, stąd przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Chodzi o 4 miliony złotych – powiedziała Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.
- Te opłatę nie przerzucimy na naszych mieszkańców, pochodzić będzie z budżetu Gminy Kołbaskowo – usłyszeliśmy na sesji gminnej w GOKSiR w Przecławiu.
„Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku (w drugiej uchwale w 2022 roku – red.), gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” – czytamy w uchwale.

Pin It