logotypy

 

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Gmina Kołbaskowo, po szczegółowej weryfikacji poprawności danych w złożonych przez opiekunów prawnych oświadczeniach oraz przez osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, zaktualizowała wniosek w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – „Granty PPGR”.

Projekt obejmuje zakup 158 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, myszą, klawiaturą i ładowarką oraz ubezpieczenie tego sprzętu, zapewnienie internetu (gdy wnioskodawca wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu) oraz oprogramowanie lub akcesoria dla osób z niepełnosprawnościami. Jego wartość to ok. 640 tys. zł.
Po dokładnej ocenie wniosków zdecydowano o odrzuceniu 19 wniosków, ze względu m.in. na fakt, że: dziecko nie jest uczniem szkoły podstawowej bądź szkoły średniej, krewny nie pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (był to inny zakład pracy niż PPGR), dziecko nie jest mieszkańcem gminy Kołbaskowo, brak jest dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w niegdyś zlikwidowanym PPGR.
Zaktualizowany wniosek został przesłany do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu „Granty PPGR” o czym niezwłocznie poinformujemy.

 

 

 

 

24.11.2021 r.


Gmina Kołbaskowo, na podstawie złożonych przez mieszkańców oświadczeń, złożyła wniosek w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – „Granty PPGR”.  Centrum Projektów Polska Cyfrowa wezwało Gminy do doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej.

Obecnie w Gminie trwa proces weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu (m.in. potwierdzenie zamieszkania w gminie Kołbaskowo; potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej z osobą, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej).
Do połowy grudnia 2021 r. zweryfikowane i uzupełnione zestawienie będzie ponownie złożone przez Gminę. W związku z powyższym termin oceny wniosków  i rozstrzygnięcia konkursu „Granty PPGR” zostaje przesunięty w czasie.  
Jednocześnie informujemy, iż zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Kołbaskowo do uczestnictwa w konkursie „Granty PPGR”.
W przypadku otrzymania mniejszej ilości środków pieniężnych niż potrzeby wynikające ze złożonych oświadczeń, Gmina Kołbaskowo rozdysponuje tylko kwotę jaką uzyska w ramach konkursu „Granty PPGR”.

 

 

---

21.10.2021 r.

W związku z ogłoszonym Konkursem Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”,  Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania oświadczeń niezbędnych do ubiegania się o udział Gminy w Programie.


Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
- dziecko (uczeń szkoły podstawowej lub średniej) zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
- dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
- dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Kołbaskowo (na parterze) w terminie do 28 października 2021 r. w godz. pracy Urzędu 8:00 - 15:00. Dokumenty te będą wstępnie weryfikowane przez pracownika Kancelarii.
Dokumenty:
1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę (OŚWIADCZENIE 1),
LUB świadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia) – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę (OŚWIADCZENIE 2).

2. Dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR np. ksero dokumentu umowy o pracę, angażu, książeczki ubezpieczeniowej, świadectwa pracy.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji o Programie wraz z listą pytań i odpowiedzi:  
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pin It