W związku z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), Urząd Gminy podaje do publicznej wiadomości wysokość opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Kołbaskowo, na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Pin It