Informujemy, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Kołbaskowo, która odbędzie się 25 czerwca 2021 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Kołbaskowo w 2020 roku, w której głos mogą zabrać radni oraz mieszkańcy.

Raport o stanie Gminy Kołbaskowo w 2020 roku został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo pod linkiem http://www.bip.kolbaskowo.pl/index.php?id_kat=318    

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. w biurze Rady Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 pok. 8 (parter).

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Kołbaskowo przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Pin It