zwik


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/ZWiK/2020
Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
z dnia 20.10.2020 r.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie ogłasza nabór na stanowisko ds. technicznych

1. Nazwa i adres jednostki:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie – samorządowy zakład budżetowy,
adres siedziby: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo.

2. Określenie stanowiska:
Stanowisko ds. technicznych.

3. Warunki pracy na stanowisku:
Pełny etat, praca przy monitorze komputerowym.
4. Zakres zadań przewidziany na ww. stanowisku:
1) wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji   sanitarnej,
2)  uzgadnianie dokumentacji projektowych,
3)  uczestnictwo w procesach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Zakład,
4) wykonywanie zadań związanych z eksploatacją infrastruktury w zakresie działalności  Zakładu,
5) sprawozdawczość w zakresie działalności Zakładu.

5. Niezbędne wymagania:
1) obywatelstwo polskie lub kraju należącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w przypadku obcokrajowców, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, którym zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej, (Dz. U. Nr 64, poz. 539) jest:
-  Certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
-   świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
- świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
5) wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii środowiska, urządzeń sanitarnych,
6) znajomość i umiejętność stosowania przepisów w zakresie prawa budowlanego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
7) umiejętność biegłej obsługi komputera – znajomość MS Office.

6. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane doświadczenie zawodowe przy realizacji sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz przy eksploatacji ujęć wody i oczyszczaniu ścieków,
2) znajomość obsługi oprogramowania typu AutoCAD,
3) umiejętność współpracy w zespole i organizacji pracy własnej,
4) odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,
5) brak przeciwwskazań do pracy w terenie,
6) prawo jazdy kat. B.

7. Wymagane dokumenty:
1) życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie,
2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4) oświadczenie podpisane przez kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie podpisane przez kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie podpisane przez kandydata o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO).

8. Informacja dotycząca zatrudnienia w Zakładzie osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesyłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kołbaskowie pok. 49 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Zakładu: Rosówek 16; 72-001 Kołbaskowo, w terminie do dnia 04.11.2020 r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą e-mail powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.zwik.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

Pin It