Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Przecławiu została zlikwidowana przez Starostwo Powiatowe w Policach. Sprzeciw wyraziła Małgorzata Schwarz, wójt naszej gminy. W odpowiedzi na pismo z Kołbaskowa, starostwo podtrzymało swoją decyzję.


Placówka w Przecławiu została otwarta pięć lat temu. Z uwagi na pandemię koronawirusa została zamknięta w marcu tego roku. Teraz okazało się, że na stałe. Kierowcy z gminy, aby załatwić sprawę związaną z autem, muszą teraz jechać  do Polic. To około 60 km w obie strony, licząc z Przecławia, lub około półtorej godziny komunikacją miejską w jedną stronę.
Z decyzją starostwa nie zgadza się Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo, która swój sprzeciw wyraziła w piśmie do Starostwa. 15 października 2020 roku do Kołbaskowa wpłynęła odpowiedź. Poniżej w całości.
_______________________
Police, 12 października 2020

Pani Małgorzata Schwarz
Wójt Gminy Kołbaskowo

Odpowiadając na pismo Pani Wójt znak GK.7021.30.2020.AW z dnia 15 września 2020 r. z prośbą o ponowne rozważenie możliwości kontynuacji współpracy w zakresie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Transportu na terenie Gminy Kołbaskowo, uprzejmie informuję, co następuje.
Na wstępie, chciałabym podkreślić, iż Zarząd Powiatu w Policach z przykrością przyjął informację o niewyrażeniu zgody na utworzenie w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku w Przecławiu 58 Punktu Diagnostyczno — Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno —Pedagogicznej w Policach, pomimo że znacząco wpłynęłoby to na poprawę warunków pracy specjalistów oraz skrócenie czasu oczekiwania klientów poradni (z terenu powiatu polickiego) na wydawanie diagnozy psychologiczno — pedagogicznej.
Odnosząc się do decyzji o likwidacji filii Wydziału Komunikacji i Transport — decyzja ta podjęta została przez Zarząd Powiatu w Policach po dokonaniu szeregu analiz, zarówno w kontekście ilości załatwianych w tym miejscu spraw, warunków lokalowych oraz racjonalności jej utrzymania. W swoim piśmie argumentuje Pani Wójt konieczność utrzymania filii wydziału Komunikacji i Transportu na terenie Gminy Kołbaskowo rosnącą liczbą jej mieszkańców. Jednakże, sam fakt wzrostu liczby mieszkańców w żaden sposób nie przekładał się na wzrost ilości wniosków realizowanych w filii Wydziału w Przecławiu. Przeciwnie, analiza statystyczna wykazała, że na przestrzeni ostatnich 4 lat zanotowano spadek ilości spraw, które mieszkańcy realizowali w tej lokalizacji (od 46% ogółu spraw realizowanych w 2016 r. do 38% w roku 2019). Po wdrożeniu w dniu 13 listopada 2017 r. Centralnej Ewidencji CEPiK 2.0 w sposób znaczący zwiększyła się ilość danych i sposób ich wymiany pomiędzy systemem lokalnym SI POJAZD a CEPiK 2.0. Najbardziej odczuwalne okazało się to w oddziałach zamiejscowych wydziałów komunikacji, w których praca z uwagi na wysycenie łączy VPN stała się na początku tego procesu praktycznie niemożliwa. Po podniesieniu przepustowości łączy obsługa czynności została  wznowiona. Jednak do dnia dzisiejszego występuje wydłużenie czasu łączenia z CEPiKiem, a tym samym wydłużenie samych czynności rejestracyjnych w delegaturach wydziałów komunikacji w całym kraju. Stąd, część mieszkańców Gminy Kołbaskowo, nawet w czasie funkcjonowania filii w Przecławiu, wybierała jako miejsce realizacji wniosku główną siedzibę Urzędu w Policach, z uwagi na skrócony czas obsługi w tym miejscu.
Dodatkowo, likwidacja filii Wydziału, a co za tym idzie przeniesienie osób tam zatrudnionych do głównej siedziby urzędu, pozwala na wprowadzenie szeregu udogodnień dla mieszkańców. Z dniem 1 października 2020 r. bowiem uruchomiono telefoniczną możliwości rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu. Dzięki tej funkcjonalności klient urzędu może zarezerwować termin i godzinę wizyty, co pozwoli mu na pominięcie czasu oczekiwania w kolejce na realizację wniosku. W kolejnych etapach planowane jest również uruchomienie internetowej możliwości rezerwacji terminów oraz stworzenie tzw. „szybkiego okienka" do odbioru dowodów rejestracyjnych.
W podejmowanych decyzjach — nie bez znaczenia — był także fakt zmieniających się od grudnia tego roku przepisów prawa dotyczących rejestracji pojazdów. Uchylony obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, pobierania pozwolenia czasowego oraz wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badań technicznych będzie mieć realne przełożenie na spadek w tym zakresie dochodów Powiatu Polickiego w 2021 r. nawet o 50%.
Zarząd Powiatu Polickiego jest przekonany, że skrócony czas obsługi klientów wynikający z pełnej obsady pracowników w jednej lokalizacji (5 okienek dedykowanych rejestracji pojazdów — 4 dla osób fizycznych i 1 dla osób prawnych) oraz szybciej działającego połączenia z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców w głównej siedzibie urzędu, a także możliwość umówienia terminu wizyty zrekompensuje — przede wszystkim mieszkańcom Gminy Kołbaskowo — odległość jaką będą pokonywać, aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu z siedzibą w Policach.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu w Policach biorąc pod uwagę utrzymującą się sytuację epidemiologiczną w kraju oraz planowane od 1 października 2020 r. zmiany organizacyjne w zakresie centralizacji usług publicznych Starostwa Powiatowego w Policach, a także analizując istniejącą sytuację w kontekście ponoszonych kosztów utrzymania i funkcjonowania filii, podtrzymuje swoją decyzję o likwidacji filii Wydziału Komunikacji i Transportu z siedzibą w Przecławiu 58.


Z up. starosty Joanna Napiwodzka, wicestarosta

Pin It