spotkanie

Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo spotkała się w siedzibie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu  z polskimi i niemieckimi partnerami w sprawie utworzenia Europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).


Prowadzone rozmowy dotyczyły kwestii formalnych jakie należy podjąć po stronie polskiej, aby EUWT mogło zacząć funkcjonować.
Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej zostały utworzone w celu ułatwienia współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej między państwami członkowskimi i ich władzami na szczeblu regionalnym i lokalnym. EUWT umożliwiają tym partnerom realizację wspólnych projektów, wymianę doświadczeń i usprawnienie koordynacji planowania przestrzennego.
Więcej informacji o EUWT można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wykaz-europejskich-ugrupowan-wspolpracy-terytorialnej

Pin It