dawna trasa kolejki wąskotorowej fot facebook

Trwają prace mające na celu wybudowanie ścieżki rowerowej po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej CPO. Aktualnie projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie z Programem Interrreg VA. Realizacja może rozpocząć się w przyszłym roku.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo Gmina Kołbaskowo, Gmina Krackow, Gmina Grambow, Gmina Casekow, reprezentowana przez Urząd Gartz (nad Odrą)”. Jak widać, w realizację przedsięwzięcia zaangażowane są gminy niemieckie oraz Gmina #Kołbaskowo, która jest liderem projektu.

Temat budowy ścieżki rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej CPO (Casekow-Penkun-Oder) pojawił się w 2017 roku. Porozumienie pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a partnerami niemieckimi z Casekow, Penkun, Grambow i Krackow podpisano 20 marca 2018 roku. Następnie rozpoczęto przygotowywanie wniosku do Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska o dofinansowanie. Obecnie projekt jest na etapie podpisywania umowy z Interrreg VA. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to realizacja zadania może rozpocząć się w przyszłym roku.

Odtworzenie historycznego połączenia Casekow-Penkun-Oder poprzez budowę ścieżki rowerowej jej śladami, wpłynie na wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Różnorodne i malownicze krajobrazy przyrodnicze wzdłuż ścieżki, idylliczne wsie, dwory, zabytkowe kościoły i ich ruiny, jej historyczny charakter i transgraniczne położenie jest nie tylko szansą dla rozwoju turystyki, ale także wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego, poprzez wprowadzenie alternatywy dla ruchu czterokołowego.

Po stronie niemieckiej planuje się budowę ścieżki przez gminy Krackow i Grambow (Amt Löcknitz) o długości 7,159 km (na odcinku 5,179 km planuje się budowę ścieżki asfaltowej, na odcinku o długości 1, 98 m o nawierzchni szutrowej). Gmina Casekow (Amt Gartz Oder) zrealizuje odcinek o długości 2,770 km z nawierzchni asfaltowej bitumicznej. Z uwagi na ograniczenia finansowe Gmina Penkun na bieżącym etapie występuje jako partner stowarzyszony nie ponoszący wkładu finansowego - jednak wyrażają chęci realizacji odcinka w kolejnym etapie. Gmina Kołbaskowo inwestycję podzieli na dwa etapy. W ramach projektu zrealizuje odcinek 4,3 km od granicy w Barnisław`iu do miejscowości Bedargowo. Odcinek od Będargowa do granic Szczecina realizowany będzie w późniejszym okresie.

Linia CPO powstała w 1899 roku, miała 42 km. Rozpoczynała się na dworcu w Casekow, skąd przebiegała w kierunku północnym docierając do miasta Penkun. Dalej tory biegły przez Krackow oraz Ladenthin, w którego pobliżu przebiega dziś granica państwowa. Na teren Polski, dzisiejszej gminy Kołbaskowo, kolejki wjeżdżały w rejonie Barnisławia, i dalej przez stacje Warnik, Karwowo, Będargowo, Warzymice dojeżdżały do stacji Szczecin Gumieńce, natomiast stacją końcową były Pomorzany Wąsk. w Szczecinie. Przykładowo, w 1935 roku kolejką przewieziono 93 tys. pasażerów oraz 125 tys. ton towarów.

Po dawnej linii dziś nie ma śladu, tory zostały po wojnie rozebrane, a stacyjki zniszczone. Podobnie jest po stronie niemieckiej. Zostały tylko nasypy pod tory, dziś miejscami gęsto zarośnięte. W rejonie Karwowa zachował się nasyp, który przeciął duży akwen (patrz zdjęcie). Dodajmy, że przebieg linii dobrze widać na internetowej mapie Google.