wizyta dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie

W ramach przygotowań do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Magdalena Wegner, dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie (z lewej) gościła w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.

Przypominamy, Powszechny Spis Rolny (PSR 2020) prowadzony będzie od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie całego kraju. Spis jest obowiązkowy.

- Powszechny spis rolny jest badaniem statystycznym realizowanym raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. – mówi dr Agnieszka Brzezińska, kierownik Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:
- samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej,
- odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
- odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

_____________________
Jakie dane będą zbierane?
- Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, służby statystyki publicznej opracowują scenariusze organizacji spisu rolnego, które będą realizowane w zależności od rozwoju sytuacji w kraju – mówi Agnieszka Brzezińska.

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

_____________________________
Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!
Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej osobie lub instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zestawień i analiz statystycznych. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich".

Wyniki spisu pozwolą ocenić stan polskiego rolnictwa i będą służyły do podejmowania trafnych decyzji opartych na pełnych i rzetelnych danych.

Bieżące informacje o PSR 2020 zamieszczone są na stronie www.spisrolny.gov.pl.

Pin It