OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/ZWiK/2019 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie z dnia 30.10.2019 r.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Eksploatacji

1. Nazwa i adres jednostki:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie – samorządowy zakład budżetowy,
adres siedziby: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo.

2. Określenie stanowiska:
Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji

3. Wymiar czasu pracy:
Pełny etat
4. Zakres zadań przewidziany na ww. stanowisku kierowniczym:
1) organizacja i nadzór pracy podległych pracowników,
2) planowanie, uzgadnianie i realizacja prac mających na celu:
- zabezpieczenie ciągłości eksploatacyjnej ujęć wody, pompowni, hydroforni oraz sieci wodociągowej,
- zabezpieczenie ciągłości i prawidłowości pracy oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
3) uczestnictwo w procesach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Zakład,
4) sprawozdawczość w zakresie prowadzonej przez Zakład działalności,
5) nadzór nad gospodarką wodomierzową oraz odczytem,
6) nadzór nad przeprowadzaniem badań jakości wody i ścieków oczyszczonych oraz   zagospodarowaniem osadów pościekowych.

5. Niezbędne wymagania:
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
4) posiada wykształcenie wyższe techniczne,
5) posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym w zakresie projektowania, eksploatacji lub wykonawstwa sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków,
6) prawo jazdy kat. B.

6. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi,
2) znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa Wodnego, Prawa budowlanego i przepisów ochrony środowiska,
3) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – podpisany odręcznie,
2) życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,
7) oświadczenie podpisane przez kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie podpisane przez kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie podpisane przez kandydata o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

8. Informacja dotycząca zatrudnienia w Zakładzie osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kołbaskowie pok. 49 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Zakładu: Rosówek 16; 72-001 Kołbaskowo, w terminie do dnia 21.11.2019 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji
i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji  – nr 1/ZWiK/2019”.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub drogą e-mail powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.zwik.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.


Szczegóły ogłoszenia także tutaj >>

Pin It