droga ustowo

Mieszkańcy Siadła napisali skargę do Starostwa Powiatowego w Policach na stan drogi powiatowej Ustowo – Siadło. Na ostatniej sesji gminnej Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo przeczytała radnym odpowiedź Andrzeja Bednarka, starosty polickiego. Radni poprosili o opublikowanie listu na facebooku. Poniżej jego treść.

Odpowiadając na Państwa skargę na stan utrzymania oraz ochrony drogi powiatowej Nr 3927Z na odcinku Ustowo - Siadło Górne, która do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach została złożona w dniu 26 kwietnia 2019 r., niniejszym informuję, co następuje.

Zarząd Powiatu w Policach jest w pełni świadomy stanu technicznego drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne i jak to już było wielokrotnie podkreślane w korespondencji z mieszkańcami oraz władzami Gminy Kołbaskowo niezmiennie od lat dąży do rozwiązania problemu, jakim jest codzienne użytkowanie tej drogi. Zdaję sobie sprawę, że takie wyjaśnienie jest dla Państwa niesatysfakcjonujące, jednak jest to czas, który w działalności jest niezbędny dla pozyskania środków finansowych na realizację tak dużych zamierzeń inwestycyjnych, jakim jest np. przebudowa drogi Ustowo - Siadło Górne.

Jak Państwo zapewne zdajecie sobie sprawę projekt budowlany dla tej inwestycji został opracowany w 2013 r. dzięki pomocy finansowej Gminy Kołbaskowo i w części zrealizowany na terenie miejscowości Siadło Górne. Ten 1,5 km odcinek drogi został zrealizowany za kwotę ok. 4,0 mln. Wartość pozostałej do realizacji inwestycji wynosi ok. 26,0 mln zł. Jest to kwota która zdecydowanie przekracza możliwości finansowe Powiatu Polickiego na najbliższe lata, w szczególności w obliczu pozostałych, koniecznych do realizacji inwestycji. W związku z powyższym w 2014 r. wykonane został nakładki bitumiczne na 3 najbardziej zdegradowanych odcinkach tych dróg. Również w tym roku budżetowym przewidziano środki finansowe na wykonanie nakładek bitumicznych, a część z nich na pewno zostanie przeznaczona na tą drogę.

Odnosząc się natomiast do Państwa uwag na temat sposobu wykonywania zarządu nad drogą powiatową wyjaśniam, że nadzór nad stanem technicznym drogi powiatowej jest wykonywany na bieżąco. Droga jak każdy obiekt budowlany ma wykonywane przeglądy podstawowe i okresowe zgodnie z ustawą Prawo budowlane i jest dopuszczona do użytkowania. Odnośnie sposobu wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni, informuję, że odbywają się one według harmonogramów opracowywanych miesięcznie. Uwzględniają one kolejność zgodną z aktualnym stanem technicznym wszystkich dróg powiatowych. Harmonogram ten jest doraźnie zmieniany z uwagi na powstające w sposób dynamiczny - w szczególności w okresie jesienno-zimowym - ubytki nawierzchni. Muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że stan techniczny drogi powiatowej Nr 3927Z jest tożsamy z co najmniej kilkoma innymi drogami powiatowymi, więc nie zawsze zarządca drogi jest w stanie niezwłocznie skierować ekipę remontową na wskazany odcinek drogi. Remonty cząstkowe dokonywane są w najkrótszym możliwym czasie.

Podsumowując całą sytuację związaną ze stanem technicznym dróg powiatowych należy zwrócić przede wszystkim uwagę na fakt, że samorząd powiatowy ma niewielki wpływ na kształtowanie rozwoju gospodarczego terenu powiatu, nie odnosi również korzyści z nowo powstających firm, czy osiedli mieszkaniowych. Dochody własne Powiatu Polickiego od lat pozostają na niezmienionym poziomie, stąd dosyć ograniczone możliwości inwestycyjne Powiatu. Należy również brać pod uwagę inne potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Kołbaskowo - a mianowicie przebudowę drogi powiatowej Szczecin - Stobno, która jest wskazywana przez mieszkańców gminy jako priorytet inwestycyjny, a jej wartość szacuje się na kwotę ok. 13 mln zł. W tej sytuacji - a mianowicie braku większych możliwości inwestycyjnych w perspektywie najbliższych kilku lat, Zarząd Powiatu w Policach będzie stosował metody, wprawdzie tymczasowe, jednak dające możliwości szybkiej poprawy stanu technicznego drogi, a więc wymiany nawierzchni bitumicznej. Jednocześnie informuję, że wszelkie decyzje dotyczące zakresu wymiany nawierzchni zostaną podjęte na przełomie czerwca i lipca br.

W tym stanie rzeczy, uznaję Państwa skargę za częściowo zasadną. Zarząd Powiatu w Policach podejmie możliwe działania mające na celu poprawę stanu technicznego drogi powiatowej Nr 3927Z.

Starosta policki Andrzej Bednarek

Pin It