przedszkole

25.03.2019

Publikujemy informacje o ilości wolnych miejsc w placówkach oświatowych w Gminie Kołbaskowo.

1. Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie              48 miejsc
2. Punkt Przedszkolny w Przecławiu                       71 miejsc
3. Punkt Przedszkolny w Będargowie                     15 miejsc
4. Przedszkole Publiczne w Przecławiu                  40 miejsc

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.03.2019

Szanowni Rodzice,
Uruchomiona została platforma Naboru 2019  http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/.
Możecie Państwo wypełnić elektronicznie druk deklaracji, który wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w placówce do dnia 18 marca br.

W zakładce dokumenty znajduje się druk oświadczenia o miejscu zamieszkania oraz najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji, w tym harmonogram.
W dziale Aktualności znajduje się informacja o wymaganych załącznikach:
· oświadczeniu o stałym miejscu zamieszkania
· zaświadczeniu od pracodawcy o zatrudnieniu lub wydruku z CEIDG (przedsiębiorcy)
· pierwszej strony PIT.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2019

25 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.


Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:
1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
1) Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/deklarację kontynuacji.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wszystkich kryteriów poniżej), należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Kryteria ustawowe:
- Wielodzietność rodziny kandydata
- Niepełnosprawność kandydata
- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe:

1) rodzice (opiekunowie prawni), pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 pkt;
ZAŁACZNIKI:
* dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka
* dokument potwierdzający w formie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie z uczelni lub szkoły o nauce w systemie dziennym/aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym/aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i aktualne na dzień składania wniosku rozliczanie przez rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, podatku dochodowego
od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; -5 pkt;
ZAŁACZNIKI:
* aktualne dokumenty potwierdzające fakt miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczania
podatku od dochodów fizycznych przez rodzica (opiekuna prawnego) aktualnego na dzień składania deklaracji
(np. ZAP 3/kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego)

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym,
w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane
przedszkole - 8 pkt;

ZAŁACZNIKI:
* oświadczenie rodzica
2) Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
3) Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki
4) Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Pin It