herb gminy kołbaskowo

Zasady głosowania mieszkańców na zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/455/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia
21 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji Obywateli do budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok.

1. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku ”X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu na karcie głosowania.
4. Postawienie znaku ”X” przy więcej niż 1 zadaniu, powoduje, że głos jest nieważny.
5. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania.
6. Głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych na potrzeby opracowania Budżetu Obywatelskiego.
7. Karty do głosowania będzie można pobrać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kołbaskowo (Sekretariat pok. 23) oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy www.kolbaskowo,pl
8. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w godzinach pracy Urzędu, w terminie od 15.09.2018 r do 30.09.2018 r. w pok. 23 (sekretariat)
9. Kartę uznaje się za ważną, jeśli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, podpisana i dostarczona do Urzędu Gminy Kołbaskowo w powyższym terminie.
10. Karty do głosowania pod względem formalno-prawnym sprawdzi Komisja, która dokona też obliczenia wyniku głosowania poprzez zsumowanie ważnych głosów oddanych na każde z zadań.
11. Na podstawie rankingu otrzymanych przez poszczególne zadania głosów Wójt przyznaje  z puli wydatków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego na dany rok, środki finansowe  niezbędne na realizację zadania, w kolejności zaczynając od projektu, który otrzymał największą ilość głosów, aż do wyczerpania wszystkich środków.
12. Komisja sporządzi protokół wyników głosowania zawierający: liczbę wydanych kart, w tym liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych, liczbę oddanych głosów, w tym liczbę głosów ważnych i nieważnych, liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania, listę zadań rekomendowanych do realizacji w roku 2019 wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.
13. Protokół wyników głosowania opublikowany zostanie na stronie internetowej www.kolbaskowo,pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo.

 

 

Pin It
Załączniki:
Download this file (Karta do głosowania.pdf)Karta do głosowania.pdf