Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i  zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków:  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.996)
2 Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232)
3 Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r.  Nr 244, poz. 1626),
4 Ustawa z dnia 7 kwietni 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych  ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 935)
5 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz.362)
6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1)
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz.311)

Uwaga
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r. poz. 232) o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kołbaskowo, pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Kołbaskowo, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę  rzemieślnika.
 

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
1) w przypadku nauki zawodu przy okresie wynoszącym 36 miesięcy  - do 8081,00 zł
(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w   wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) –254,00 zł.

    W przypadku, gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Termin składania wniosków:  Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 Wymagane dokumenty
1) wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2) załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca  otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Kołbaskowie
72-001 Kołbaskowo 106

Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem postepowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymaga wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kołbaskowo w terminie 14    dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie.   

Załączniki do pobrania
1 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims
3 Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
4 Oświadczenie (sprawozdanie finansowe)
5 Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

 

Pin It